Dwa Paran

Tanpri pansé si pwofésè ak administratè yo ki nan lékòl pitit ou asiré ké ou konnen dwa paran yo oswa pwosédi yo sou sékirité:

Question Title

* 1. Lékòl pitit mwen asiré mwen konprann pwosédi yo sou sékirité ki nan lédikasyon espésyal (règléman yo ki pwotéjé dwa paran yo).

T