សូមប្រើលិខិតបែបបទនេះដើម្បីផ្តល់យោបល់បន្ថែម (លើសពីការស្ទង់មតិដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា) អំពីផែនការរបស់ក្រសួងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១៖ រៀបចំផែនការឆ្ពោះទៅមុខ ... រួមគ្នា។

សូមជ្រើសរើសប្រធានបទសម្រាប់យោបល់របស់លោកអ្នក ហើយសរសេរយោបល់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់នេះ។ លោកអ្នកនឹងមានឱកាសក្នុងការផ្តល់យោបល់លើប្រធានបទផ្សេងៗទៀត។

Question Title

* 2. ការផ្ដល់យោបល់របស់លោកអ្នក៖

Question Title

* 3. តើលោកអ្នកចង់ផ្តល់យោបល់លើប្រធានបទផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

T