පහත සඳහන් වැකි හොදින් කියවා එහි ඉදිරියෙන් සඳහන් ගැලපෙන කොටුව ඉදිරියෙන් කතිරයක් යොදන්න.
ඔබට තෝරා ගත හැකිවන්නේ ‘‘ඔව්’’ හෝ ‘‘නැත’’ යන විකල්ප දෙකෙන් එකකි. මෙම කටයුත්තට ඔබෙන් ලැබන සහයෝගය අගය කරමු.

ඔබ ලියාපදිංච් වී සිටින අධ්‍යයනාංශයට පාඨමාලා ව්‍යූහයක් ඇත. එහි අධ්‍යයන ඵලයන් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කොට තිබේ.

Question Title

* 1. ඔබ ලියාපදිංච් වී සිටින අධ්‍යයනාංශයට පාඨමාලා ව්‍යූහයක් ඇත. එහි අධ්‍යයන ඵලයන් පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කොට තිබේ.

එම ව්‍යූහය තුළ තමා හදාරණ පාඨමාලා සඳහා වන සිසුන් ඇගයීමේ ක‍්‍රමවේදයන් පිළිබඳව දැනුවත් කර ඇත.

Question Title

* 2. එම ව්‍යූහය තුළ තමා හදාරණ පාඨමාලා සඳහා වන සිසුන් ඇගයීමේ ක‍්‍රමවේදයන් පිළිබඳව දැනුවත් කර ඇත.

අඛණ්ඩ ඇගයීම් පවත්වා අවසන් වූ පසු ඔබ අතින් සිදුවූ අඩු පාඩු, ප‍්‍රවර්ධනය විය යුතු කොටස් හා දක්ෂතා පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි වුනි.

Question Title

* 3. අඛණ්ඩ ඇගයීම් පවත්වා අවසන් වූ පසු ඔබ අතින් සිදුවූ අඩු පාඩු, ප‍්‍රවර්ධනය විය යුතු කොටස් හා දක්ෂතා පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි වුනි.

ඔබ ඇගයීමට ලක්වන අවස්ථාවලදී ඔබට විභාග අංශයෙන් ලැබෙන සහයෝගය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වේ.

Question Title

* 4. ඔබ ඇගයීමට ලක්වන අවස්ථාවලදී ඔබට විභාග අංශයෙන් ලැබෙන සහයෝගය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වේ.

ඔබ ඇගයීමට ලක්වන අවස්ථා වලදී එය නිසි කාල පරාසයක් තුළ සිදුවේ යැයි හැගේ.

Question Title

* 5. ඔබ ඇගයීමට ලක්වන අවස්ථා වලදී එය නිසි කාල පරාසයක් තුළ සිදුවේ යැයි හැගේ.

ඔබ ඇගයීමට ලක්වන අවස්ථාවලදී විභාග ක‍්‍රමවේද , පටිපාටි සහ නීති පිළිබඳව දැනුවත්ව එම කටයුත්තට මුහුණු දෙනු ලැබීය.

Question Title

* 6. ඔබ ඇගයීමට ලක්වන අවස්ථාවලදී විභාග ක‍්‍රමවේද , පටිපාටි සහ නීති පිළිබඳව දැනුවත්ව එම කටයුත්තට මුහුණු දෙනු ලැබීය.

ඔබ ඇගයීමට ලක්වන අවස්ථාවලදී විභාග අක‍්‍රමිකතා කුමක්ද, එවැනි කටයුතුවල නියැලීමෙන් මුහුණ දීමට සිදුවන දඩුවම් පිළිබඳව දැනුවත් වී තිබේ.

Question Title

* 7. ඔබ ඇගයීමට ලක්වන අවස්ථාවලදී විභාග අක‍්‍රමිකතා කුමක්ද, එවැනි කටයුතුවල නියැලීමෙන් මුහුණ දීමට සිදුවන දඩුවම් පිළිබඳව දැනුවත් වී තිබේ.

ඔබව ඇගයීමට ලක්කරන පරීක්ෂකවරුන් එම කටයුත්ත නිවැරදිව සහ සාධරණව ඉෂ්ට කරන බවට ඔබ තුළ විශ්වාසයක් පවතී.

Question Title

* 8. ඔබව ඇගයීමට ලක්කරන පරීක්ෂකවරුන් එම කටයුත්ත නිවැරදිව සහ සාධරණව ඉෂ්ට කරන බවට ඔබ තුළ විශ්වාසයක් පවතී.

මෙතෙක් මෙම විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ඔබ ඇගයීමට ලක්වුණු ආකාරය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වෙමි.

Question Title

* 9. මෙතෙක් මෙම විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ඔබ ඇගයීමට ලක්වුණු ආකාරය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වෙමි.

ඇගයීමට ලක්වුනු පසු ප‍්‍රතිඵල නිසිකල අප වෙත ලබා දෙන බව හැගේ.

Question Title

* 10. ඇගයීමට ලක්වුනු පසු ප‍්‍රතිඵල නිසිකල අප වෙත ලබා දෙන බව හැගේ.

T