ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่

เนื้อหาการอบรม :
1. แนะนำการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. การยืม-คืนด้วยระบบอัตโนมัติ (Self-Check)
3. การตรวจสอบรายการยืม (Borrower Info) และต่ออายุการยืมหนังสือ (Renew) 
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery)
5. การแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด (Book Suggestion)
6. วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)
7. แหล่งค้นหาข้อมูลแบบ Open Access

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล

Question Title

* 4. กรุณาเลือกวัน เวลา และสถานที่ ที่ท่านต้องการเข้าอบรม

Question Title

* 5. อีเมล

T