Screen Reader Mode Icon
Venujte, prosím, pár minút na vyplnenie anonymného prieskumu nižšie.

Dotazník bol vytvorený za účelom zistenia úrovne poznania a potrieb spoločností pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti na lokálnom trhu. Jeho cieľom je tak čo najviac prispôsobiť témy budúcich workshopov a školení aktuálnym požiadavkám. Výsledky budú ďalej prezentované v médiách a použité pre účely ďalšieho vzdelávania, cielených tém aj pre naše konferencie a pre účely rozširovania povedomia o danej problematike.

Ďakujeme za spoluprácu.
 
Tím QuBit Academy 
 
 

Question Title

* 1. Prezývka (optional)

Question Title

* 2. Krajina (CZ alebo SK)

Question Title

* 3. Odvetvie

Question Title

* 4. Pracovná pozícia

Question Title

* 5. Veľkosť organizácie

Question Title

* 6. Čo v súčasnosti považujete pre budúcu prosperitu vašej organizácie za najrizikovejšie?

Question Title

* 7. S akým najzávažnejším kybernetickým bezečnostným incidentom ste sa za posledných 12 mesiacov vo vašej organizácii stretli?

Question Title

* 8. Ktorú z kybernetických bezpečnostných hrozieb považujete pre vašu organizáciu v najbližších 12 mesiacoch za najaktuálnejšiu?

Question Title

* 9. Ako sa v posledných 2 rokoch vyvíjal váš rozpočet na prevádzkovú bezpečnosť?

Question Title

* 10. Aký vo vašej organizácii očakávate vývoj rozpočtu na prevádzkovú bezpečnosť najbližšie 2-3 roky?

Question Title

* 11. Ktorú z nasledujúcich technológií plánujete najbližšie implementovať na zlepšenie prevádzky siete a bezpečnosti vo vašej organizácii?

Question Title

* 12. Ktorú z nasledujúcich oblastí plánujete v najbližšej dobe rozvíjať pre zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti v organizácii?

Question Title

* 13. Ktorú z nasledujúcich povinností vyplývajúcich zo Zákona o kybernetickej bezpečnosti 69/2018 Z.z. musíte vo vašej organizácii najbližšie zrealizovať?

Question Title

* 14. Ktorú z týchto potrieb vnímate v súčasnosti ako najdôležitejšiu pre zabezpečenie prevádzky a posilnenie bezpečnosti vo vašej organizácii?

0 of 14 answered
 

T