Mục đích tiến hành khảo sát

Từ năm 2009 đến nay, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (dưới đây gọi là Tổng cục) và Dự án USAID STAR Plus (dưới đây gọi là Dự án) đã tiến hành đào tạo cho các cơ quan và doanh nghiệp về tiêu chuẩn bền vững tại một số địa phương. Thông qua đó, nhiều ý kiến phản hồi rất tích cực đã nhận được cùng với đề nghị tiếp tục tiến hành thêm các khóa đào tạo tương tự ở các địa phương khác.

Để đáp ứng tốt hơn phản hồi và đề nghị nêu trên, Tổng cục và Dự án tiến hành khảo sát đối với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu mức độ nhận thức của họ về tiêu chuẩn về bền vững cũng như thực tiễn áp dụng các tiêu chuẩn này. Kết quả khảo sát sẽ giúp Tổng cục có một cách nhìn tổng thể về vai trò và và ảnh hưởng của các tiêu chuẩn bền vững tự nguyện ở các lĩnh vực và doanh nghiệp khác nhau, trên cơ sở đó giúp Tổng cục xây dựng chiến lược đào tạo phù hợp và hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc áp dụng các tiêu chuẩn bền vững tự nguyện này.

Có thể đối với một số anh chị các tiêu chuẩn nêu trong phiếu khảo sát này còn khá xa lạ, tuy nhiên thiện chí của các Anh/Chị dành một vài phút để điền các thông tin vào phiếu khảo sát và gửi lại cho chúng tôi một cách đơn giản và tự động sẽ được ghi nhận và đánh giá rất cao.

Lưu ý: Các thông tin được anh/chị cung cấp, kể cả thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát này sẽ được giữ bí mật. Kết quả khảo sát sẽ được cung cấp cho anh chị có nhu cầu và đề nghị.

T