کدام کتابخانه را بیشتر ملاقات می کنید؟

Question Title

* 1.
کدام کتابخانه را بیشتر ملاقات می کنید؟

هر چند وقت یکبار به کتابخانه مراجعه می‌کنید؟

Question Title

* 2.
هر چند وقت یکبار به کتابخانه مراجعه می‌کنید؟

میانگیر در ماه چه تعداد کتاب از رده های ذیل از کتابخانه قرض و مطالعه می کنید؟

Question Title

* 3.
میانگیر در ماه چه تعداد کتاب از رده های ذیل از کتابخانه قرض و مطالعه می کنید؟

آیا نویسنده، عنوان یا نوع خاصّی کتاب یا فیلم هست که مایلید به مجموعه کتابخانه اضافه شود؟ لطفا مشخص کنید

Question Title

* 4.
آیا نویسنده، عنوان یا نوع خاصّی کتاب یا فیلم هست که مایلید به مجموعه کتابخانه اضافه شود؟ لطفا مشخص کنید

آیا بخشی از مجموعه فارسی هست که مایلید بهتر شود؟ لطفا مشخص کنید

Question Title

* 5.
آیا بخشی از مجموعه فارسی هست که مایلید بهتر شود؟ لطفا مشخص کنید

لطفا هر پیشنهاد دیگری برای بهتر کردن خدمات کتابخانه یا مجموعه‌های آن‌ دارید با ما در میان بگذارید

Question Title

* 6.
لطفا هر پیشنهاد دیگری برای بهتر کردن خدمات کتابخانه یا مجموعه‌های آن‌ دارید با ما در میان بگذارید

T