We value parent input.  SSIS is in the process of generating a "Profile of the Graduate".  This profile, will describe the skills, dispositions, and competencies we seek to instill in our graduates of 2030.

Please take a moment to provide your input to the three questions below.

Thank you.

Question Title

* 1. What are the most important skills, dispositions, and competencies our graduates will need to be successful when they leave SSIS?

Những kỹ năng, khuynh hướng, và năng lực nào quan trọng nhất cho học sinh tốt nghiệp của chúng ta cần có để được thành công khi rời nhà trường SSIS?

우리 졸업생이 학교를 졸업할때 성공적으로 갖추어야 할  가장 중요한 기술, 성향 및 역량은 무엇인가요? 

南西贡国际学校的毕业生应该具备什么样的技能,素质和能力来面对未来的挑战?

Question Title

* 2. What changes in practice would SSIS need to make in order to help students develop the skills, dispositions, and competencies you described?

SSIS cần thực hiện những thay đổi gì trong thực tế để giúp học sinh phát triển những kỹ năng, khuynh hướng, và năng lực mà quý phụ huynh đã mô tả?

앞서 당신이 설명한 기술, 성향, 역량을 학생들이 향상하도록 돕기위해  학교는 실제로 어떠한 변화가 필요한가요?  

为了培养上述学生的技能,素质和能力,南西贡国际学校需要对实践进行哪些更改?

Question Title

* 3. What do you really value about SSIS that you would not want to see changed as we plan Vision 2030?

Quý phụ huynh thực sự đánh giá cao điều gì ở SSIS mà quý vị không muốn thay đổi khi chúng ta lên kế hoạch Tầm Nhìn 2030?

비전 2030을 계획하면서 변화되기를 원하지 않는 중요하게 생각하는 학교에 관한 부분은 무엇인가요? 

您觉得南西贡国际学校最值得保留的地方是什么?您在我们计划愿景 2030时不希望看到什么改变?

T