ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด
ระบบ TU e-Thesis คือ ระบบที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ และการจัดส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์แล้วให้กับหอสมุด
เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ TU e-Thesis ครอบคลุมกระบวนส่งวิทยานิพนธ์ ข้อควรระวัง
และการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานระบบ

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล

Question Title

* 4. กรุณาเลือกวัน เวลา และสถานที่ ที่ท่านต้องการเข้าอบรม

Question Title

* 5. อีเมล

T