ระยะเวลาการอบรม : 2 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่

รายละเอียด
Turnitin เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บอกรับเพื่อให้บริการแก่อาจารย์นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร

เนื้อหาการอบรม
1. การลงทะเบียน (Register)
2. การสร้างห้องเรียน (Create Class / Assignment)
3. การส่งไฟล์เอกสาร (Paper Submission)
4. การอ่านรายงานผลการตรวจ (Original Report)
5. การดาวน์โหลดผลการตรวจ (Download Original Report)
6. ข้อควรระวังในการตรวจสอบการคัดลอก

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล

Question Title

* 4. กรุณาเลือกวัน เวลา และสถานที่ ที่ท่านต้องการเข้าอบรม

Question Title

* 5. อีเมล

T