Milí priatelia!

V roku 2010 bolo podpísané Memorandum (dohoda), ktorého výsledkom bolo zriadenie Slovenskej katolíckej misie v Londýne (SCM) na základe rastúcich pastorálnych potrieb slovenských migrantov.

SCM bola zriadená na základe Kódexu kánonického práva pre latinskú cirkev (“CIC“), body 515 a 552, ktorých dikcia upravuje právny status farností a kvázifarností, a body 564, 572, definujúce právny status kaplánov. Rovnako sa Memorandum riadi Učením Pápežskej rady pre pastorálnu starostlivosť o migrantov a putujúcich ľudí - Ergo migrantes caritas Christi (Kristova láska k migrantom, ďalej „“EMCC“).
Westministerská arcidiecéza oficiálne zriadila SCM ako vlastnú etnicko-lingvistickú kvázifarnosť (§91 EMCC), riadiacu sa ustanoveniami vo vyššie uvedenom Memorande.

Časť II. ustanovenie č. 4, odseky 4.2-4.5 Memoranda vyžadujú od SCM registáciu členov v misii. Po prechodnom období a podľa platných ustanovení je SCM povinná realizovať registráciu členov, ktorí žijú na území UK a hlásia sa k svojej misii.

T