ระยะเวลาการอบรม : 2.30 ชั่วโมง
กลุ่มผู้เข้าร่วม : นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่

เนื้อหาการอบรม :
1. การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
2. การเพิ่มรายการอ้างอิง (Add References)
- การเพิ่มรายการอ้างอิงด้วยตนเอง
- การถ่ายโอนข้อมูลการอ้างอิงจากฐานข้อมูล (แนะนำการสืบค้น OneSearch และฐานข้อมูลออนไลน์)
3. การเลือกรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliographic Style)
4. การจัดกลุ่มรายการอ้างอิง (Create Group)
5. การนำไฟล์เอกสารเข้าสู่รายการอ้างอิง (Attach File / Figure)
6. การเพิ่มรายการอ้างอิง และบรรณานุกรมในเอกสาร เช่น MS Word / MS PowerPoint
7. การแก้ไขรายการอ้างอิงในเอกสาร Edit Citation

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล

Question Title

* 4. กรุณาเลือกวัน เวลา และสถานที่ ที่ท่านต้องการเข้าอบรม

Question Title

* 5. อีเมล

T