Самооценка

Тази страница Ви дава възможност да оцените познанията си за правната, стратегическата и институционалната рамка, свързана с домашното насилие и насилието, основано на пола,
в България.

Question Title

* 1. По моя преценка, познанията ми относно рамката в България по отношение на домашното насилие и насилието, основано на пола,  определям като:

Question Title

* 2. Актовете на ООН, които касаят ДН и НОП:

  Не познавам Донякъде познавам Познавам Познавам добре Познавам отлично Мога да обучавам други
Международен пакт за граждански и политически права
Всеобща Декларация на ООН за защита правата на човека
Международен пакт на ООН за икономическите, социални и културни права
Конвенция против изтезанията
Конвенция за премахване на расовата дискриминация
Обща препоръка No 19 относно насилието срещу жени на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (1992), ООН doc. CEDAW/C/1992/L.1
Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените
Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора особено жени и деца
Конвенция за правата на детето
Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детска проституция и детската порнография
Декларация относно основните принципи на правосъдието, отнасящи се за жертвите на престъпления и жертвите на злоупотреба с власт
Доклади, наблюдения и препоръки на Комитета на CEDAW от последните пет години
Доклади и препоръки на Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека от последните пет години
Доклади и препоръки на ООН Жени от последните пет години

Question Title

* 3. Актове на Съвета на Европа

  Не познавам Познавам донякъде Познавам Познавам добре Познавам отлично Мога да обучавам други
Европейска Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и
сексуално насилие
Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие
Препоръка Rec(2002)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 30 април 2002 г. за
защитата на жените

Question Title

* 4. Актове на Европейския съюз

  Не познавам Донякъде познавам Познавам Познавам добре Познавам отлично Мога да обучавам други хора
Харта на основните права на Европейския съюз
Регламент (ЕС) No 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година
относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела
Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета
Директива 2011/92(93)/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета
Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно европейската заповед за защита
Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални
стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

Question Title

* 5. Националната правна рамка

  Не познавам Познавам донякъде Познавам Познавам добре Познавам отлично Мога да обучавам други хора
Конституция на Р България
Закон за защита от домашното насилие
Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за превенция и защита от домашното насилие
Инструкция No Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между
органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насили
Изменения на Наказателния кодекс за криминализиране на някои форми на ДН, ДВ бр. 16/2019 г.
Граждански процесуален кодекс
Семеен кодекс
Наказателен кодекс
Закон за закрила на детето
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Закон за Европейската заповед за защита
Закон за правната помощ
Закон за защита от дискриминация
Закон за борба с трафика на хора
Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
Закон за убежището и бежанците
Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Правилник за прилагане на закона за социалното подпомагане
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства
и настаняване на деца в тях

Question Title

* 6. В каква степен са адекватни на темите за ДН и НОП следните документи:

  Крайно неадекватен Неадекватен Не мога да преценя Нуждае се от подобрение Адекватен Отличен
Конституция на Р България
Закон за защита от домашното насилие
Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за превенция и защита от домашното насилие
Инструкция No Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между
органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие
Изменения на Наказателния кодекс за криминализиране на някои форми на ДН, ДВ бр. 16/2019 г.
Граждански процесуален кодекс
Семеен кодекс
Наказателен кодекс
Закон за закрила на детето
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Закон за Европейската заповед за защита
Закон за правната помощ
Закон за защита от дискриминация
Закон за борба с трафика на хора
Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
Закон за убежището и бежанците
Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Правилник за прилагане на закона за социалното подпомагане
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства
и настаняване на деца в тях

Question Title

* 7. Как определяте Вашия пол?

Question Title

* 8. На каква възраст сте?

Question Title

* 9. Какво образование притежавате?

Question Title

* 10. Вие сте представител на

Благодарим Ви! Моля, след известна почивка продължете с въпросниците, които се отнасят до Вас - помощта и търпението Ви са незаменими. Ако имате нужда и интерес от допълнителна информация за нормативната рамка по отношение на ДН и НОП в България, последвайте тези линкове:

https://www.pulsfoundation.org/media/attachments/2021/01/28/doklad-pravna-ramka-2020_bg.pdf

https://old.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/analiz.pdf

T