Дигиталните компетенции са едни от текущите ключови фактори за пълноценен живот в нашето настоящо общество. Докато дигиталните умения се считат за необходими, за да отговорят на нуждите ни по отношение на социалното включване и общуване, образованието, пазара на труда и много повече, понятията "виртуално гражданство и идентичност" представляват все по-голямо предизвикателство за обществото. Индивидите, които са или не са дигитално грамотни, включително от така нареченото "дигитално поколение" (хора, родени или възпитани в ерата на дигиталната технология, запознати с компютрите и интернет от ранна възраст), трябва да бъдат информирани и запознати с начина, по който тяхната идентичност и дейности са проследени в интернет. С цел разработване на изчерпателни материали, които анализират проблема, свързан с него, изследването Дигитален отпечатък ще проучи как дигиталните потребители са наясно с всички аспекти, които са свързани с придобиването на  дигитална идентичност, също така и с потенциалните кибернетични заплахи за данните на дадено лице и за предпазване на неговото положение и статут в обществото. Окончателният доклад ще бъде на разположение за споделяне и обсъждане с основните институции на ЕС и със свободен достъпен за всички.

Изследването се провежда от Европейската мрежа за дигитално обучение 
Раздел Обща информация

Question Title

* 1. Какъв е Вашият пол

Question Title

* 2. Каква е Вашата възраст

Question Title

* 3. Каква е най-високата степен на образование, която притежавате

Question Title

* 4. На какво ниво са техническите Ви умения

Question Title

* 6. Каква е Вашата заетост

Осведоменост

Question Title

* 7. Чели ли сте някога изцяло (до край) Политика за поверителност, преди да дадете съгласието си с нея?

Question Title

* 8. Давали ли сте някога разрешение за достъп на трета страна до личните си данни и правото да ги използва

Question Title

* 9. Кой притежава и може да използва Вашите онлайн данни (като контакти или местоположение)?

Онлайн репутация

Question Title

* 10. Някога търсили ли сте своето име или фамилия в Гугъл, за да видите своята онлайн идентичност и репутация?

Question Title

* 11. Моля, отговорете на следващите въпроси с „Вярно или Грешно“ според Вашата компетенция:

  Вярно Грешно
Изцяло контролирам и управлявам дигиталната си идентичност
За себе си съм осведомен, но има много хора, които са напълно незапознати , че техните действия онлайн могат да разрушат репутацията
Някой може лесно да повлияе на онлайн репутацията ми, като подаде фалшива информация под мое име
Във всеки случай, ако хората не използват социални медии, а само електронна поща или интернет, не трябва да се притесняват за онлайн репутацията си

Question Title

* 12. Как смятате, че профилът Ви трябва да бъде използван? (Отбележете колкото е необходимо)

Question Title

* 13. Кои от следните онлайн дейности смятате, че биха въздействали на решението на работодател да Ви наеме на работа?

Question Title

* 14. Как мога да преразгледам и популяризирам моята онлайн репутация в моя полза

Question Title

* 15. Смятате ли, че често се срещат кражби на данните Ви?

Question Title

* 16. Знаете ли, че Вашите онлайн дейности (сърфиране в интернет, използване на социални медии, онлайн пазаруване и др.) са проследявани, за да изградят вашият онлайн профил и репутация?

Умения в областта на медийната грамотност

Question Title

* 17. Кои от следните лични данни пазите защитени?

Question Title

* 18. Наскоро коригирахте ли някой от следните или използвани инструменти на някое от вашите устройства? За всяко отговорете с да / не

  да не
Проследяване на местоположение
Настройки за сигурност в социални мрежи
Стари профили в социални медии (изтриване на профил, влизане в система, смяна на парола)
Поверителен режим във Вашия браузър
Анти-проследяващи инструменти
Софтуер за блокиране на реклами
Никое от изброените

Question Title

* 19. Къде могат да бъдат научени уменията за управление на личната ми онлайн репутация? (отбележете, които се отнасят за Вас)

Какво да правите, за да защитите по-добре себе си онлайн

Question Title

* 20. За кое от следните би било редно за се използват личните Ви данни? (отбележете, които се отнасят за Вас)

Question Title

* 21. Бихте ли подкрепили следните неща?  (отбележете, които се отнасят за Вас)

Question Title

* 22. Имате ли допълнителни коментари или идеи, които бихте желали да споделите?

Question Title

* 23. Ако желаете да бъдете информиран/а за проучването и неговия резултат, моля оставете своите данни за контакт:

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за споделяне на информация от това проучване и/или други, свързани с темата за „дигитализацията“ на нашето общество. Това може да са инициативи, конференции и други събития, проекти, новини от институциите и/или нашите членове.


Европейската мрежа за дигитално обучение ви информира, че според чл. 13 D.Lgs. 30.6.2003 г. n. 196     ( от "Кодекс за поверителност") и чл. 13 Регламент на ЕС n. 2016/679 (т.нар."GDPR") данните Ви ще бъдат обработени по начин и за целите, съдържащи се в нашата декларация за поверителност
EAVI Ви информира, че съгласно Регламента на ЕС n. 2016/679 (т. нар. "GDPR") данните Ви ще бъдат обработени по начин и за целите, съдържащи се в нашата декларация за поверителност
благодаря

T