Screen Reader Mode Icon

Ano ang Parivar Bay Area? Bakit mahalaga ang survey na ito?

Ang Parivar Bay Area ay ang tanging organisasyon na pinangungunahan ng mga transgender at naglalagay ng mga transgender sa sentro, South Asian na organisasyon na may misyon na linangin ang pagkakaisa at komunidad sa pamamagitan ng mga prinsipyo ng pagmamahal, pagtanggap, at liwanag. Nagsusumikap ang Parivar na patuloy na itaguyod ang transgender economic justice, healthcare equity, intersectional unity, social inclusion, at LGBTQIA+ immigration equity–lalo na sa pamamagitan ng pag-lagay sa sentro sa mga Global South immigrant at asylees.


Nilalayon ng survey na ito na i-survey ang LAHAT ng transgender at queer na imigrante, anuman ang bansang pinagmulan, sa San Francisco upang mas maunawaan ang kasalukuyang kalidad ng buhay at kung paano magtayo ng mas makatarungan at maunlad na kinabukasan.

Question Title

* 1. Kasalukuyan ka bang naninirahan, nagtatrabaho, at/o tumatanggap ng mga serbisyo sa San Francisco?

Question Title

* 2. Paano mo kasalukuyang mailalarawan ang iyong pagkakakilanlan o pagpapahayag ng kasarian? Sa "gender identity," ang ibig naming sabihin ay ang iyong panloob na pag-unawa sa iyong sariling kasarian, o ang (mga) kasarian na kinikilala mo. Pakilagay ang iyong pagkakakilanlan kung hindi ito nakalista sa ibaba.

 

Question Title

* 3. Ano ang kasarian na itinalaga sa iyo sa kapanganakan?

Question Title

* 4. Ilang taon ka na?

Question Title

* 5. Ano ang estado ng iyong relasyon?

Question Title

* 6. Gaano ka na katagal nanirahan, nagtrabaho, o nakatanggap ng mga serbisyo sa San Francisco?

Question Title

* 7. Ano ang iyong pinakamataas na antas ng edukasyon na natapos?

0 ng 48 ang nasagot
 

T