การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise - SE) ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการสร้างฐานข้อมูลที่นำไปสู่การออกแบบมาตรการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศต่อไป นอกจากนี้ แบบสำรวจนี้ยังมีส่วนการสำรวจผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ในช่วงท้าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการสำรวจครั้งนี้ ทางองค์กรผู้ดำเนินงานมุ่งหวังให้เป็นการสำรวจที่ครอบคลุมธุรกิจเพื่อสังคมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะองค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 

แบบสอบถามนี้จะใช้เวลาทำเฉลี่ย 15-20 นาที โดยแบบสอบถามที่ตอบกลับมาภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จะมีสิทธิเข้าร่วมการจับรางวัลจำนวน 2 รางวัล

องค์กรผู้ดำเนินงานขอขอบคุณท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับท่านในการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเติบโตของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย 

**ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะนำไปใช้สำหรับโครงการสำรวจนี้เท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาโดยสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยไม่มีการนำไปเผยแพร่ต่อหากไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน**

This survey aims to develop the knowledge of and understanding about social enterprises in Thailand. The findings from this survey can be used as baseline data for future policy to promote social enterprises in Thailand. Moreover, the final section of this survey is dedicated to hearing from you on how the COVID-19 situation has been affecting your enterprises, so we could voice them to the relevant parties.

We would like this survey to be as inclusive as possible and not limit to only those registered as social enterprises under the new Social Enterprises Promotion Act B.E. 2562 (2019). So, we would like to encourage any organisations working towards social or environmental goals to participate. 

It will take you on average 15 – 20 minutes to complete the survey. Those who complete it by 19 June 2020 will be included in our lucky draw for two prizes, each will be awarded an iPad! 😊

We would like to thank you for your time to answer the survey, and collaboratively contribute to the development of social enterprises in Thailand.

**The information you provide in this survey will be used solely for this project without revealing any personal data. Your information will be stored by Social Enterprise Thailand Association and Thailand Development Research Institute, and will not be disclosed to any third party without your consent. **
 
8% of survey complete.

T