*Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική και θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την επιλεξιμότητα και τη βαθμολογία του επενδυτικού σας σχεδίου.
**Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτη εχεμύθεια από τα στελέχη της Upgrade Consulting & Training αποκλειστικά για την εξέταση της επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθούν, για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους σε τρίτους και δεν απορρέει από αυτά καμία υποχρέωση από εσάς προς την Upgrade Consulting & Training.

Question Title

1. Στοιχεία Επικοινωνίας

Question Title

2. Διαθέτετε κάποιο μεταδευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο τίτλος σπουδών;

Question Title

3. Τι επαγγελματική εμπειρία διαθέτετε;

Question Title

4. Θα συνεργαστείτε με άλλο δικαιούχο για τη δημιουργία επιχείρησης;

Question Title

5. Υπάρχει πρόθεση δανειοδότησης από Τράπεζες, εκδήλωση ενδιαφέροντος από Venture Capitals, ή διευκόλυνση της επιχείρησης από οργανωμένες επιχειρηματικές δομές φιλοξενίας;

Question Title

6. Υπάρχει κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή διάκριση του προϊόντος σε διαγωνισμούς;

Question Title

7. Είχατε επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία διακόπηκε μετά τις 12/10/2015;

Question Title

8. Απαιτείται αδειοδότηση για τις ανάγκες της επένδυσης;

Question Title

9. Έχετε ενταχθεί με την ιδιότητα του επιχειρηματία ή του εταίρου μετά την 01/01/2012 σε άλλο πρόγραμμα ή έχετε λάβει άλλες ενισχύσεις από την 01/01/2014 έως σήμερα:

Question Title

10. Σε ποιον τομέα/κλάδο θα θέλατε να δραστηριοποιηθείτε;

T