Tiocfaidh an Straitéis Tithíochta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas (2011-2016 (ar cuireadh síneadh go dtí 2020 léi)) chun críche ag deireadh na bliana. Tá straitéis nua á forbairt anois. Baineann an straitéis le héascú do sholáthar roghanna tithíochta agus seirbhísí gaolmhara do dhaoine faoi mhíchumas chun ligean do rogha an duine aonair agus chun tacú le maireachtáil neamhspleách.
 

An bhfuil tú faoi mhíchumas, ag tabhairt aire do dhuine faoi mhíchumas nó ag obair chun tacú le maireachtáil neamhspleách do dhaoine faoi mhíchumas? Má tá, cuir do thuairim in iúl faoin bplean.

 

Ba mhaith linn do thuairimí a chloisteáil faoin straitéis reatha agus faoi na rudaí ar mhaith leat a chur san áireamh leis an straitéis amach anseo. D’fhonn a bheith páirteach inniu, comhlánaigh an ceistneoir 10-15 nóiméad seo. Tá an suirbhé gan ainm agus faoi rún.
 

Déanfar babhta comhairliúcháin eile ar an aidhm agus na cuspóirí dréachtaithe i rith míonna an tsamhraidh agus an fhómhair.

 

Táimid buíoch díot as an am a ghlacadh do chuid tuairimí a léiriú dúinne, rud a chuirfear le forbairt na straitéise nua.
Inis dúinn fút féin
Le cuidiú linn tuiscint a fháil / anailís a dhéanamh ar na freagraí a sholáthraíonn tú, is úsáideach againn tuiscint a fháil ar roinnt sonraí fútsa. Tacóidh na ceisteanna seo a leanas leis sin. Beidh an fhaisnéis a sholáthraíonn tú faoi rún daingean agus gan ainm.

Question Title

* 1. Inis dúinn faoin gcineál duine atá ionat? (Cuir tic le gach ceann de réir mar is iomchuí)

Question Title

* 2. Cén contae ina gcónaíonn tú?

Question Title

* 3. Cen t-aoisraon atá agat?

Question Title

* 4. Tugtar achoimre sa straitéis reatha ar cheithre chatagóir míchumais. Roghnaigh an chatagóir a oireann do do chás, mar thaithí mhaireachtála / chúramóir / ag obair san earnáil srl? (Cuir tic le gach ceann de réir mar is iomchuí)

Question Title

* 5. An bhfuil aon rud eile ar mhaith leat a roinnt linn fútsa, a chabhróidh linn tuiscint a fháil ar do thaithí maidir le tithíocht?

Question Title

* 6. Roimh an lá inniu, arbh fheasach duit an Straitéis Tithíochta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas (2011 - 2016 (síneadh curtha léi go dtí 2020))?

Question Title

* 7. An síleann tú gur tháinig feabhas ar an tithíocht do dhaoine faoi mhíchumas thar shaolré na Straitéise Tithíochta Náisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas (2011 - 2016 (síneadh curtha léi go dtí 2020))?

Question Title

* 8. Ba iad na pointí thíos roinnt de na hábhair faoi fhócas sa straitéis. Déan iad seo a rangú in ord tábhachta duitse.

Question Title

* 9. An bhfuil tú ar an eolas faoi na tionscnaimh mhionsonraithe faoin straitéis seo?

Nílimse ar an eolas fúthu Tá roinnt eolais agam Is maith is eol dom é
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. An bhfuil a fhios agat go bhfuil Plean Straitéiseach Áitiúil ag gach údarás áitiúil ina gceantar féin, ina leagtar síos spriocanna seachadta chun freastal ar riachtanais tithíochta do dhaoine faoi mhíchumas?

Question Title

* 11. An bhfuil a fhios agat go bhfuil Grúpa Stiúrtha Tithíochta agus Míchumais ag gach údarás áitiúil chun cabhrú le cur chun feidhme na straitéise ina gceantar féin?

Question Title

* 12. An bhfuil a fhios agat gur féidir le d’Údarás Áitiúil agus FSS oibriú le chéile chun tacú le daoine faoi mhíchumas maireachtáil go neamhspleách nó fanacht ina dteach?

Question Title

* 13. Cé acu de na roghanna tithíochta seo a leanas atá ar eolas agat? (Cuir tic le gach ceann is infheidhme)

Question Title

* 14. An mbraitheann tú go gcuirtear na roghanna tithíochta atá ar fáil in iúl go héifeachtach don phobal i gcoitinne?

Question Title

* 15. I do thuairimse, cén chaoi ar féidir na bealaí chun rochtain a fháil ar raon na roghanna tithíochta a fheabhsú?

Question Title

* 16. I do thuairimse, cén chaoi ar féidir níos mó deiseanna maireachtála neamhspleácha a sholáthar?

Question Title

* 17. Oibríonn eagraíochtaí ar nós FSS, Údarás Áitiúil agus Soláthraithe Seirbhíse le chéile chun tacú le seachadadh tithíochta do dhaoine faoi mhíchumas.I do thuairimse, cén chaoi ar féidir obair idirghníomhaireachta a neartú chun tacú leis sin?

Question Title

* 18. I do thuairimse, cad iad na dúshláin a fheiceann tú os comhair daoine faoi mhíchumas le rochtain a fháil ar thithíocht príomhshrutha?

Question Title

* 19. Cé acu de na tionscnaimh seo a leanas faoin Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas (2011 - 2016 (síneadh curtha léi go dí 2020)) ar cheart a leanúint nó a leathnú sa straitéis nua, dar leat? (Cuir tic le gach ceann de réir mar is iomchuí)

Question Title

* 20. Dá bhféadfá trí ghníomh a mholadh don straitéis nua, céard a mholfá?

Question Title

* 21. An bhfuil aon rud ar mhaith leat a chur leis lena bhreithniú bhforbairt na straitéise nua?

0 of 21 answered
 

T