ការស្ទង់មតិនេះគឺសម្រាប់អង្គការដែលចូលរួមក្នុងការដាំដើមឈើដើមសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្តារឡើងវិញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងជួយយើងឱ្យយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ពូជនិងដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃដែលគាំទ្រដល់ការស្តារព្រៃឈើនិងទេសភាពឡើងវិញ។ លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ពូជប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបង្កើតឧបករណ៍ដើម្បីចងក្រងឯកសារប្រភព។

វាពិតជាអាចជួយយើងបានប្រសិនបើអ្នកអាចឆ្លើយតបចំពោះការស្ទង់មតិនេះ។ ការស្ទង់មតិនឹងចំណាយពេលត្រឹមតែ ១៥-២០ នាទីដើម្បីបញ្ចប់។ ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងរក្សាការសម្ងាត់ហើយនឹងត្រូវបានអនាមិកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការវិភាគ។

ពាក្យថា“ ពូជ” នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះសំដៅទៅលើសម្ភារៈដាំណាមួយដែលរួមមានគ្រាប់ពូជសំណាបព្រៃនិងសម្ភារៈលូតលាស់។

សូមអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ជំនួយរបស់អ្នក។

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោក សូ ធា ដែលបានជួយពិនិត្យ និងកែសម្រួលសំណួរមួយចំនួនជាភាសាខ្មែរ។
សូមស្វែងរកការស្ទង់មតិជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសក្រោមតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://www.surveymonkey.com/r/Q9FTTR9
0 of 23 answered
 

T