1. ΕΝΟΤΗΤΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Η παρούσα έρευνα πεδίου διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων: Δυνατότητες, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Προτάσεις Πολιτικής» που έχει ενταχθεί στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.
* Η αποθήκευση και ο έλεγχος της ορθότητας των απαντήσεών σας γίνεται ΜΟΝΟ με την αλλαγή σελίδων καθώς και με την οριστική υποβολή του ερωτηματολογίου

Question Title

* Α1. Η εταιρεία σας είναι μέλος σε κάποιο Σύνδεσμο στην Ελλάδα;

Question Title

* Α1.1. Προσδιορίστε τον Άλλο Σύνδεσμο
* μόνο στην περίπτωση που επιλέξατε Άλλο Σύνδεσμο στην προηγούμενη ερώτηση

Question Title

* Α2. Έτος Ίδρυσης της εταιρείας

Question Title

* Α3. Μορφή Εταιρείας (σήμερα)

Question Title

* Α4.1. Παρεχόμενες Τεχνικές – Μελετητικές Υπηρεσίες
*Εισάγετε μόνο αριθμό - Οι απαντήσεις σας πρέπει να αθροίζουν σε 100

Question Title

* Α4.1.α. Προσδιορίστε τις Λοιπές Τεχνικές – Μελετητικές Υπηρεσίες
* μόνο στην περίπτωση που επιλέξατε Λοιπές Τεχνικές – Μελετητικές Υπηρεσίες στην προηγούμενη ερώτηση

Question Title

* Α4.2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Συμβούλων Μάνατζμεντ (% Συνολικού Κύκλου Εργασιών)
*Εισάγετε μόνο αριθμό - Οι απαντήσεις σας πρέπει να αθροίζουν σε 100

Question Title

* Α4.2.α. Προσδιορίστε τις Λοιπές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μάνατζμεντ
* μόνο στην περίπτωση που επιλέξατε Λοιπές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μάνατζμεντ στην προηγούμενη ερώτηση

Question Title

* Α5.1. Αριθμός Στελεχών έτους 2019
(πλήρους απασχόλησης ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής σχέσης)

Question Title

* Α5.2. Αριθμός Στελεχών
(ποσοστό % μεταβολής αριθμού στελεχών τελευταίας πενταετίας 2015-2019)
*Εισάγετε μόνο αλγεβρικό αριθμό (+, -, 0)

Question Title

* Α6.1. Συνολικός Κύκλος Εργασιών έτους 2019 (€)

Question Title

* Α6.2. Συνολικός Κύκλος Εργασιών
(ποσοστό % μεταβολής συνολικού κύκλου εργασιών τελευταίας πενταετίας 2015-2019)
*Εισάγετε μόνο αλγεβρικό αριθμό (+, -, 0)

Question Title

* Α7. Μέσο % Κύκλου Εργασιών Εσωτερικού ανά κατηγορία Πελάτη την τελευταία 5ετία
*Εισάγετε μόνο αριθμό - Οι απαντήσεις σας πρέπει να αθροίζουν σε 100

Question Title

* Α7.1. Προσδιορίστε τον Άλλο Πελάτη
* μόνο στην περίπτωση που επιλέξατε Άλλο Πελάτη στην προηγούμενη ερώτηση

Question Title

* Α8. Κερδοφόρες Χρήσεις

Question Title

* Α9. % Κερδοφορίας επί Κύκλου Εργασιών
*Εισάγετε μόνο αριθμό

T