Following the recent issue of this appeal decision we would welcome your feedback on our administrative process and the Inspector's decision. Replies to the following questions will help us improve our service to all our customers. We may contact you after you have submitted the survey if your opinion of the Inspector's decision, or our administrative process has severely failed to meet the high standards we set ourselves.

Thank you for your assistance.

Ar ôl cyhoeddi’r penderfyniad ar yr apêl hon yn ddiweddar, byddem yn croesawu eich adborth ar ein proses weinyddol a phenderfyniad yr Arolygydd. Bydd ymatebion i’r cwestiynau canlynol yn ein helpu i wella ein gwasanaeth i’n holl gwsmeriaid. Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi ar ôl i chi gyflwyno’r arolwg os yw’ch barn ar benderfyniad yr Arolygydd, neu ar ein proses weinyddol wedi methu’n ddifrifol i fodloni’r safonau uchel rydym wedi’u gosod i ni eu hunain.

Diolch yn fawr am eich cymorth.

Question Title

* 1. Please enter the appeal reference number or site address
Rhowch gyfeirnod yr apêl neu gyfeiriad y safle

Question Title

* 2. What best describes your role in the appeal you were involved in? (please select the most applicable option)
Beth sy’n disgrifio eich rôl orau yn yr apêl roeddech yn rhan ohoni? (dewiswch yr opsiwn mwyaf perthnasol)

Question Title

* 3. How would you rate the Planning Inspectorate staff's handling of the administrative process?
Sut byddech yn barnu’r ffordd roedd staff yr Arolygiaeth Gynllunio wedi ymdrin â’r broses weinyddol.

Question Title

* 4. How would you rate the quality of the Inspector's decision?
Sut byddech yn barnu ansawdd penderfyniad yr Arolygydd?

Question Title

* 5. How would you describe your overall satisfaction with the level of service provided by the Planning Inspectorate in relation to this appeal?
Sut byddech yn disgrifio eich boddhad yn gyffredinol ar lefel y gwasanaeth a ddarparwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio mewn perthynas â’r apêl hon?

Question Title

* 6. If you would like to add a comment to expand on the marks noted above please supply them in the following box.
Os hoffech ychwanegu sylw er mwyn ymhelaethu ar y pwyntiau a roddwyd uchod, dylech eu rhoi yn y blwch a ganlyn.

T