Ahli-ahli Yang Berhormat,

Bahagian Penyelidikan & Perpustakaan (BPP) Parlimen Malaysia sedang menjalankan soal selidik bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas daripada Ahli-Ahli Parlimen berkenaan tahap kesedaran dan kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh BPP.

Oleh itu, pihak kami memohon jasa baik ahli-ahli Yang Berhormat untuk memberi maklum balas melalui soal selidik ini.

Maklum balas ahli-ahli Yang Berhormat adalah sangat penting bagi membolehkan BPP untuk meningkatkan lagi perkhidmatan sedia ada. 

Sebarang pertanyaan lanjut boleh diajukan kepada pegawai berikut: 

En. Augustine Leonard Jen
Pegawai Penyelidik
03-26017337/ 0168837696
augustine@parlimen.gov.my

Question Title

* 1. Kategori Responden

Question Title

* 2. Adakah Yang Berhormat menyedari akan kewujudan Bahagian Penyelidikan dan Perpustakaan (BPP) Parlimen Malaysia?

Question Title

* 3. Adakah Yang Berhormat pernah mengguna pakai mana-mana perkhidmatan penyelidikan yang disediakan oleh Bahagian Penyelidikan dan Perpustakaan (BPP)?

T