Salamat sa inyong partisipasyon dito sa kumpidensyal na pagsisiyasat. Ang inyong katugunan ay mahalaga sa amin. Ginagamit namin itong mga datos upang gabayan ang mga pagbabago sa loob ng aming distrito para mapabuti ang pag-aaral, paglago ng mga mag-aaral at pagbuo ng komunidad. Pinahahalagahan namin ang katugunan buhat sa miyembro ng aming komunidad bilang bahagi ng proseso ng pagbuo ng aming desisyon. Mangyaring kumpletuhin ang ISANG pagsisiyasat para sa bawat anak sa inyong pamilya na dumadalo sa paaralan ng New Haven Unified School District.
Mangyaring bilugan ang paaralan ng inyong anak:

Question Title

* 1. Mangyaring bilugan ang paaralan ng inyong anak:

Mangyaring tukuyin ang baitang ng anak:

Question Title

* 2. Mangyaring tukuyin ang baitang ng anak:

Opsyonal: Ang aking anak ay itinalagang

Question Title

* 4. Opsyonal: Ang aking anak ay itinalagang

  Oo Hindi
Mag-aaral ng Ingles
Estudyante ng Ingles lamang
Opsyonal: Ang aking pamilya o aking anak ay nakipagtrabaho sa Taga-ugnay ng Pamilya sa aming paaralan.

Question Title

* 5. Opsyonal: Ang aking pamilya o aking anak ay nakipagtrabaho sa Taga-ugnay ng Pamilya sa aming paaralan.

Opsyonal: Ang aking pamilya o aking anak ay tumanggap ng serbisyo buhat sa Union City Kids’ Zone

Question Title

* 6. Opsyonal: Ang aking pamilya o aking anak ay tumanggap ng serbisyo buhat sa Union City Kids’ Zone

Mangyaring sukatin ang suportang natatanggap ng inyong anak buhat sa paaralan sa mga sumusunod na lugar:

Question Title

* 7. Mangyaring sukatin ang suportang natatanggap ng inyong anak buhat sa paaralan sa mga sumusunod na lugar:

  Hindi Alam/Walang Opinyon Hindi Sapat Sapat Mahusay
Mga Kasanayan sa Organisasyon
Pagtakda ng Adhikain
Pag-unlad ng Panlipunang Emosyon
Pagplano ng Karera sa hinaharap
Kasanayan sa Buhay
Mangyaring ipahiwatig ang karaniwang kasanayan ng anak sa teknolohiya.

Question Title

* 8. Mangyaring ipahiwatig ang karaniwang kasanayan ng anak sa teknolohiya.

  Hindi Alam/Walang Opinyon Hindi Sapat Sapat Mahusay
Pangkaraniwang kasanayan sa teklada
Email
Google Docs
Karunungan gumamit ng computer
Ligtas na Paghahanap-Digital na Pagkamamamayan
Anong uri ng pagbabago, kung meron, sa ating gitnang paaralan ang maaaring magsuporta sa

Question Title

* 9. Anong uri ng pagbabago, kung meron, sa ating gitnang paaralan ang maaaring magsuporta sa

Mangyaring ilista ang mga mungkahi upang mas maging matagumpay sa paglipat sa gitnang paaralan

Question Title

* 10. Mangyaring ilista ang mga mungkahi upang mas maging matagumpay sa paglipat sa gitnang paaralan

  Malakas ang Pagsang-ayon Sang-ayon Hindi Sang-ayon Malakas ang Hindi Pagsang-ayon
Naniniwala ako ang paaralang ito ay ligtas.
Ramdam ko ang pagtanggap ng paaralan.
Mahusay ang pakikipag-ugnay ng punong guro sa mga magulang.
Mahusay ang pakikipag-ugnay ng mga guro sa magulang.
Naniniwala akong ang edukasyon ay mahalaga para sa hinaharap na tagumpay ng aking anak.
Ang aking anak ay may takdang oras at lugar sa bahay upang gawin ang gawain sa paaralan.
Ako, o isa sa aking pamilya, ay regular na tumutulong sa aking anak sa gawain sa paaralan.
Alam ko kung kanino makikipag-ugnay kung kinakailangan pakipagkonekta sa magpagkukunan para sa aking pamilya (hal. pagkain, damit, pisikal na kalusugan, transportasyon).
Ang aking anak ay gumagamit ng teknolohiya sa pag-aaral sa bahay.
Ibinibigay sa akin ng paaralan ang impormasyon na kailangan ko upang masuportahan ang pag-aaral ng aking anak sa bahay.
Regular akong nakikipag-ugnay sa mga guro ng aking anak.
Natatanggap ang aking anak ang akademikong tulong na kinakailangan nya buhat sa paaralan.
Ipinapaalam sa akin ang akedemikong progreso ng aking anak.
Alam ko kung sino ang kakausapin kung ang aking anak ay nahihirapan sa akademiko sa paaralan.
Ang paaralan ay may mataas na pamantayan sa akademiko.
Ang aking anak ay nagpa-plano ng karera at/o kolehiyo.
Ipinapaalam sa akin ng paaralan ang mapagkukunan sa komunidad at programa pagkatapos ng paaralan.
Aling pamamaraan sa komunikasyon sa guro-paaralan ang ginamit mo ngayong taon? Maraming Pagpipilian – Bilugan lahat ng angkop.

Question Title

* 11. Aling pamamaraan sa komunikasyon sa guro-paaralan ang ginamit mo ngayong taon? Maraming Pagpipilian – Bilugan lahat ng angkop.

Ang inyo bang anak ay sumasali sa mga sumusunod sa labas ng klase?

Question Title

* 12. Ang inyo bang anak ay sumasali sa mga sumusunod sa labas ng klase?

Ang aming paaralan

Question Title

* 13. Ang aming paaralan

Ang aming distrito

Question Title

* 14. Ang aming distrito

Thank you for your participation. Responses will be shared with our community in Spring 2018.

T