Въпросник за обучители в професионалното образование и обучение (ПОО)

Проектът "PsychUp", съфинансиран от програмата "Еразъм +" на Европейския съюз, има за цел да подобри процеса на предоставяне на достъпно образование и обучение за хора, изложени на риск от психологически нарушения. На базата на резултатите от този въпросник ще бъдат създадени насоки за подкрепа на преподавателите и ще бъдат обучени експерти за оказване на подкрепа в институции – доставчици на професионално образование и обучение ( ЦПО и ПГ).  

Този въпросник е насочен само към професионалисти, които имат известен опит с учащи, демонстриращи поведенчески промени, които могат да доведат до психологически нарушения.

Психологическите нарушения в рамките на проекта PsychUP се определят като:

- психическо състояние, при което има аномалия или промяна в нормалното психологическо функциониране на индивида, независимо от причината за него;

- психическо състояние, което се проявява с течение на времето (т.е. да трае поне две седмици в рамките на  последния месец);

- Може да има изразено въздействие върху процеса на обучение и реализация на дадения учащ.

Под психологични състояния/ нарушения се разбират резки изменения в:

·         Външен вид
·         Възгледи/съзнание/ мироглед
·         Поведение: агресивно / импулсивно
·         Отношение към себе си и другите хора
·         Реч и език
·         Настроение /Емоции
·         Усещане за реалността
·         Продължителност на поддържане на вниманието
·         Памет и възпроизвеждане
·         Общи/ Глобални интелектуални функции

Question Title

* 1.  Име, Фамилия

Question Title

* 2. Възраст

Question Title

* 3. Организация

Question Title

* 4. Страна

Question Title

* 5. Електронна поща за обратна връзка

Question Title

* 6. Какъв е обхватът на обучение, който вашата организация предоставя?

Question Title

* 7. Каква е вашата позиция в организацията?

Question Title

* 8. От колко време работите в областта на образованието за възрастни и/или професионалното обучение?

Question Title

* 9. Опишете работните позиции, които сте заемали до момента?

Question Title

* 10. Колко дълго обикновенно продължава обучението, което провеждате?

Question Title

* 11. От колко време работите с обучаващи засегнати от психологически нарушения?

Question Title

* 12. Приблизително какъв е процентът на засегнатите от психологически нарушения/ проявяващи психични състояния сред обучаемите, на които преподавате?

Question Title

* 13. Какво ви кара да мислите, че тези хора са засегнати от психологически нарушения?

Question Title

* 14. Спрямо вашият опит, кои психологически нарушения са най- често срещани сред вашите обучавани?

Question Title

* 15. Спрямо вашият опит какви промени в поведението на учащите причиняват психологическите нарушения?

Question Title

* 16. Пред какви страхове и нужди се изправяте, когато работите с обучаващи засегнати от психологически нарушения?

Question Title

* 17. Знаете ли къде да потърсите адекватна и полезна информация, когато работите с обучаващи, засегнати от психологически нарушения?

Question Title

* 18. Търсили ли сте подкрепа и съвети за справяне с обучаващи, засегнати от психологически нарушения?

Question Title

* 19. Можете ли накратко да опишете поне една стратегия/ способ, кояте сте прилагали в работата си с обучаващи, засегнати от психологически нарушения?

Question Title

* 20. Според вас каква трябва да бъде ролята на „експерти за подкрепа при работа с учащи с психологически нарушения“ в ЦПО и ПГ?

Question Title

* 21. Според вас какъв трябва да бъде експертният опит на този професионалист (образование, област на специализация, години практика, нагласи……)?

Question Title

* 22. Бихте ли посочили в списъка по-долу, вида задачи и компетенции, които този експерт трябва да притежава, ако трябва да подпомага учащи, засегнати от психологически нарушения? Изберете за всяко поле измежду две възможности "Да" и "Не". Ако искате да добавите допълнителни компетентности може да ги посочите в полето в края на въпроса. 

  ДА НЕ
1. Да се развие мрежа от партньори: 1.1. Карта на участващите страни
1. Да се развие мрежа от партньори: 1.2. Създаване и развитие на партньорски отношения със заинтересовани страни, със специализирани и неспециализирани структури, които да направляват обучаемите по време на тяхното обучение/ приобщаване.
2. Да посрещат и подкрепят хората, засегнати от психологически нарушения по време на тяхното обучение/ образование: 2.1. Непрекъснато да се гарантира успешно въвеждане и проследяването на обучаемите в ЦПО и ПГ.  
2. Да посрещат и подкрепят хората, засегнати от психологически нарушения по време на тяхното обучение/ образование: 2.2. Съчетаване на изграждането на индивидуализирани подходи и учебни планове, съобразени с индивидуалните характеристики и състояние на обучаеми с психични нарушения чрез мобилизиране на всички участващи в този процес. 
2. Да посрещат и подкрепят хората, засегнати от психологически нарушения по време на тяхното обучение/ образование: 2.3. Подготовка на приключване на курса и последващи действия във връзка със следващи обучителни пътеки и подходящи дейности. 
3. Да се информира и повиши осведомеността сред преподавателския/ обучителния персонал: 3.1. Осигуряване на мониторинг/ проследяване върху психологическите нарушения
3. Да се информира и повиши осведомеността сред преподавателския/ обучителния персонал: 3.2. Прилагане на действия за повишаване на осведомеността за идентифициране на нуждите и постигане на желаните цели
4. Да участва в изграждането на политика за приобщаването на хора, засегнати от психологически нарушения: 4.1. Определяне на условията по отношение на достъпността до образование и обучение, както и адаптиране на изпитите и системата за оценяване.
4. Да участва в изграждането на политика за приобщаването на хора, засегнати от психологически нарушения: 4.2. Да допринесе за интегрирането/развитието на областта на хората с нарушения в дейнотите на ЦПО и ПГ.
4. Да участва в изграждането на политика за приобщаването на хора, засегнати от психологически нарушения: 4.3. Създаване на ясни и измерими процедури за структуриране на управлението на учебния процес за хора, засегнати от психологически нарушения в ЦПО и ПГ.
4. Да участва в изграждането на политика за приобщаването на хора, засегнати от психологически нарушения: 4.4. Предоставя обобщение на дейностите и резултатите, за да помогне на ръководството в създаване на планове за бъдещи действия и тяхното приложение.

Question Title

* 23. Бихте ли искали да получавате актуална информация относно резултатите на проекта PsychUp, а също и да обменяте информация с други професионалисти относно методите и практиките на обучение за учащи, засегнати от психологически нарушения.

T