PRNS DIRECTOR RECRUITMENT SURVEY

* 1. Những lợi điểm chính yếu nào của cơ quan mà quý vị muốn nhấn mạnh trong Hồ sơ Ứng viên để thu hút một người Giám đốc thường trực PRNS?

* 2. Những phẩm chất và yếu tố nào quý vị đề nghị Quản đốc Thành phố cần phải tìm kiếm nơi ứng viên cho vị trí Giám đốc PRNS?

* 3. Những kinh nghiệm và thành tích gì mà người Giám đốc thường trực PRNS cần có?

* 4. Theo quý vị thì những vấn đề và cơ hội chính yếu nào cơ quan đang gặp phải trong vòng ba năm tới mà người Giám đốc thường trực PRNS cần phải giải quyết?

* 5. Còn điều gì quý vị muốn Chính quyền xem xét trong việc lựa chọn Giám đốc thường trực PRNS mà quý vị chưa đề cập trong các câu hỏi trên đây?

T