Chúng tôi muốn biết ý kiến của QUÝ VỊ về vị hiệu trưởng và nhà trường mà con em của quý vị đang theo học. Thông tin từ khảo sát này sẽ giúp chúng tôi phục vụ quý vị tốt hơn. Các câu trả lời của quý vị sẽ được giữ bí mật và sẽ được tổng hợp lại với các câu trả lời của những phụ huynh khác. Tham gia khảo sát này là tình nguyện. Quý vị có thể bỏ qua vài câu hỏi. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao những ý kiến phản hồi rút ra từ những kinh nghiệm của quý vị. Xin hãy đọc hướng dẫn cho từng câu hỏi, và chọn ra câu trả lời thích hợp với ý kiến của quý vị nhất. Vui lòng làm một khảo sát cho từng đứa con của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị có nhiều con đi học chung CÙNG trong một trường thì hãy làm MỘT khảo sát cho trường đó mà thôi.

Cảm ơn quý vị rất nhiều trong việc tham gia khảo sát này!

* 1. Con của quý vị hiện đang học ở trường nào? (Chỉ điền một khảo sát cho một trường, cho dù quý vị có nhiều con học cùng trong một trường.)

* 2. Con của quý vị hiện học lớp mấy? (Nếu có nhiều hơn một đứa con đang đi học, xin hãy chọn cấp lớp của đứa con lớn nhất trong nhà.)

T