យើងចង់ដឹងថា អ្វីទៅ ដែលលោក/អ្នកបានគិតគូរអំពីសាលានិងនាយក នៃសាលារៀនកូន របស់លោក/អ្នក ។ ដំណឹងបានមក

អំពីការស្ទង់មតិនេះ នឹងជួយយើង ក្នុងការបម្រើលោក/អ្នក បានប្រសើរជាងពីអតីតកាល ។ សំណួរ ទាំងឡាយ

គឺត្រូវបានគេរក្សាភាពសម្ងាត់ ហើយនិងបញ្ចូលទៅជាមួយនិងចម្លើយ របស់ឪពុកម្ដាយសិស្សដទៃទៀត ។ ការធ្វើស្ទង់មតិនេះ

ធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្ដ ។ អ្នកអាចរំលងសំណួរណាមួយបានដែរ ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក្តី យើងសូមអរគុណ

ក្នុងការចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃ របស់អ្នក ដើម្បីផ្តល់បទពិសោធន៍ល្អៗ មកដល់យើង ។

សូមអានសេចក្តីណែនាំ សម្រាប់សំណួរនិមួយៗ និងជ្រើសរើសយកចម្លើយណា ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្រដៀងនិងផ្នត់ គំនិត

របស់អ្នក ។ សម្រាប់កូននិមួយៗ ក្នុងគ្រួសារ របស់អ្នក សូមបំពេញលិខិតនេះរៀងៗខ្លួន ។ តែបើលោក/អ្នក ពេលនេះ

មានកូនលើសពីមួយនាក់ឡើងទៅ សិក្សាក្នុងសាលាជាមួយគ្នា សូមបំពេញតែមួយច្បាប់បាន

ហើយ ។

សូមអរគុណ ជាអនេកប្បការ ចំពោះការចូលរួម របស់អ្នក ។

* 1. បញ្ចុប្បន្ននេះ តើកូនអ្នក សិក្សានៅសាលារៀនណាមួយ? (សូមបំពេញលិខិតស្ទង់មតិមួយច្បាប់ សម្រាប់សាលាមួយ បើទោះជា

អ្នកមានកូនច្រើន សិក្សានៅសាលាជាមួយគ្នាក៏ដោយ)។

* 2. តើកូន របស់អ្នក រៀននៅថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន?

T