Thank you for applying for the Project Manager, Live Music Now Cymru role.

Before applying, please read the complete job specification here in English and here in Welsh.

Deadline for applications is 9am on Monday 1st July 2024.

Live Music Now is committed to being an Equal Opportunities employer and as such we actively encourage applications from people who are under-represented in the cultural sector and our organisation, and including those facing disabling barriers or who have experienced racism.

Live Music Now is a flexible and accommodating employer; flexible working including remote/home working is fully supported.

If you require help completing this form, have any questions, or if you would like to submit your responses in a different format, please email jennifer.abell@livemusicnow.org.uk or call 029 2048 8654.
---
Diolch am ymgeisio am y swydd o Reolwr Prosiect Live Music Now Cymru.

Cyn ymgeisio, cofiwch ddarllen y fanyleb swydd lawn yma yn y Saesneg ac yma yn y Gymraeg.

Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 9.00yb dydd Llun 1 Gorffennaf 2024.

Mae Live Music Now wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr Cyfle Cyfartal. O’r herwydd, rydym yn annog yn weithredol geisiadau gan bobl sy’n siarad Cymraeg a’r rhai sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector diwylliannol a’n sefydliad gan gynnwys y rhai sy’n wynebu rhwystrau anabledd neu sydd wedi profi hiliaeth.

Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n cyflawni’r meini prawf hanfodol, yn cael cyfweliad. Bydd pob ymgeisydd ar y rhestr fer yn cael y cyfle i drafod eu gofynion mynediad ar gyfer y cyfweliad. Bydd pob ymgeisydd Cymraeg ei iaith sy’n cyflawni’r meini prawf hanfodol yn cael cyfweliad.

Mae LMN yn gyflogwr hyblyg a goddefgar; cefnogir yn llawn gweithio hyblyg gan gynnwys gweithio o bell/ gartref o drafod gyda’r rheolwyr llinell.

Os ydych chi angen help i gwblhau’r ffurflen hon, os oes gennych unrhyw gwestiwn, neu os hoffech chi gyflwyno eich ymatebion mewn fformat gwahanol, gallwch anfon e-bost at jennifer.abell@livemusicnow.org.uk neu ffonio 029 2048 8654.

Question Title

* 1. Your name / Eich enw

Question Title

* 2. Your email address / Eich cyfeiriad e-bost:

Question Title

* 3. Your mobile telephone number / Rhif eich ffôn symudol:

Question Title

* 4. Your full postal address / Eich cyfeiriad post llawn:

Question Title

* 5. Please upload a covering letter in English outlining how you meet the criteria for the role you are applying for. / A fyddech chi cystal ag uwch lwytho llythyr eglurhaol sy’n amlinellu sut rydych chi’n cyflawni’r meini prawf ar gyfer y swydd rydych yn ymgeisio amdani.

PDF, DOC, DOCX file types only.
Choose File

Question Title

* 6. Please upload an English version of your CV. / Cofiwch uwch lwytho fersiwn Saesneg o’ch CV os gwelwch yn dda.

PDF, DOC, DOCX file types only.
Choose File

Question Title

* 7. Do you identify as deaf, disabled or neurodivergent? / Ydych chi’n fyddar, anabl neu’n niwrodargyfeiriol?

Question Title

* 8. Please confirm your welsh language skill level (click here to see the Welsh language skills level matrix):

T