Screen Reader Mode Icon

Lub Hom Phiaj rau Daim Ntawv Soj Ntsuam no

Lub hom phiaj rau daim ntawv soj ntsuam no yog los txiav txim lub Zeem Muag twg tseem ceb tshaj rau West Area Thaj Tsam Sab Hnub Poob cov neeg muaj feem. Qhov no yuav pab nhriav cov txheej txheem tsem ceeb ntawm txoj kev ua hauj lwm.

Question Title

* 1. Koj muaj kev txheeb rau qhov West Area Thaj Tsam Sab Hnub Poob li cas?

Question Title

* 2. Koj nyob rau ob txoj kev luv sib-tshuam twg? xws li: Ashlan thiab Cornelia
Qhov no pab qhia peb seb peb puas tau tswv yim los ntawm txhaus qhov chaw hauv qhov Plan Area Thaj Chaw Muaj Kev Npaj.

0 of 3 answered
 

T