1. Dokiman Sou Satisfaksyon Moun kap bay Swen pou ChildNet

Souple chwazi pi bon repons la pou chak kesyon.

Question Title

* 1. Non (Si-w vle):

Question Title

* 2. Kalite moun kap bay swen:

Question Title

* 3. Souple di nan ki vil :

Question Title

* 4. Eske Travaye Sosyal la ba-w opotinite pou ofri reyaksyon/opinion-ou sou timoun ki rete lakay-ou?

Question Title

* 5. Eske Travaye Sosyal la ba-w nouvo enfomasyon sou chanjman ki fet nan ka timoun ki rete lakay-ou (Chanjman kote yo rete, chita tande nan Tribinal, rankont, etid souk ay ki gen pouf et, ak dat pou vizit, elatriye.)?

Question Title

* 6. Eske-w genyen dosye rekod timoun nan ki gen ladan: Rekod medikal, rapo sou edikasyon yo, elatriye.?

Question Title

* 7. Eske ChildNet ba-a nouvo enfomasyon pou mete nan dokiman rekod timoun nan tankou rekod medikal yo, rapo sou edikasyon yo, elatriye.?

Question Title

* 8. Eske-w konpran-n sa-w gen pou fe nan ka timoun ki rete lakay-ou yo?

Question Title

* 9. Eske ajans kap bay sevis yo ede-w ak timoun yo ki lakay ou?

Question Title

* 10. Eske-w te satisfe ak fason rapid yo ba-w sevis yo?

Question Title

* 11. Eske yon moun lakay ou bay timoun yo ki lakay ou transpo pou sevis medikal, dan, devlopman ak sevis mantal yo?

Question Title

* 12. Eske yo te envite-w patisipe nan rankot/reyinyon ke Childnet fe ak anplwaye kap sevi timoun yo ki lakay ou?

Question Title

* 13. Eske Travaye Sosyal envite-w nan chita tande nan Tribinal ak lot rankont ak reyinyon pou timoun ki lakay ou?

Question Title

* 14. Ki satisfaksyon-w an jeneral nan sa Childnet ap fe konsenan sevis timoun yo ap resevwa nan ajans ou-a?

Question Title

* 15. Ki sa ou pi renmen nan Travaye Sosyal la?

Question Title

* 16. Ki sa-w ta renmen Travaye sosyal l la fe osinon pa fe?

Question Title

* 17. Kouman-w te ranpli dokiman sa-a?

T