Tanpri ede ak pwoses pou konstwi lakou lekol Healey la nan pataje ide w nan meyè fason ou panse yok a amelyore lakou lekol la. Mesi deske wap pran kelke minit pou reponn ak kesyon anba yo nan jan w kapab.

Si w gen kesyon oswa demann pou planikasyon, kontakte Arn Franzen nan (AFranzen@somervillema.gov), Director of Parks and Open Space, Office of Strategic Planning and Community Development.

Question Title

* 1. Mwen se yon...

Question Title

* 2. Èske w (oswa pitit/elèv ou) AKTYÈLMAN itilize espas lakou lekòl la? Tcheke tout sa ki aplike

Question Title

* 3. Nan FITI, koman ou ta (oswa pitit/elèv ou) ta renmen itilize espas lakou lekòl la? Tcheke tout sa ki aplike

Question Title

* 4. Tanpri KLASE an lod tout eleman ke yo pwopoze pou chanjman lakou lekol la soti nan sa ou plis renmen ale nan sa ou pi mwens renmen an: (aplike pou Tot-Lot and Main Schoolyard)

Question Title

* 5. Anplis de teren miltispò a (genyen yon teren baskètbòl ak yon teren pou foubòl), konbyen teren baskètbòl ou panse lakou lekòl la bezwen?

Question Title

* 6. Tanpri klase nan lod eleman swivan yo soti nan sa w plis renmen ak sa ou ta renmen mwens:

Question Title

* 7. Tanpri klase nan lod komodite ke w enterese pou genyennan lakou lekol soti nan sa w plis renmen ak sa ou mwens renmen:

Question Title

* 8. Eske ou santi an sekirite nan lakou lekòl la?

Question Title

* 9. Itilize espas sa pou pataje nenpòt bagay ou santi ki enpòtan pou konstwi lakou lekol la:

T