Kính gửi Cư Dân Pennsylvania:

Khi Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania tìm cách mở rộng và đầu tư vào kết nối băng thông rộng được cải thiện và việc truy cập kỹ thuật số, ý kiến đóng góp của quý vị với tư cách là cư dân Pennsylvania sẽ hỗ trợ đắc lực cho các chiến lược của Khối Thịnh Vượng Chung nhằm thu hẹp khoảng cách số.

Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ cung cấp thông tin cho Kế Hoạch Hành Động 5 Năm và Kế Hoạch Công Bằng Kỹ Thuật Số, đang được Cơ Quan Phát Triển Băng Thông Rộng Pennsylvania (Cơ Quan) chuẩn bị vào năm 2023. Bằng cách hoàn thành khảo sát này, quý vị đang cung cấp những thông tin quan trọng sẽ giúp Khối Thịnh Vượng Chung đủ điều kiện nhận hơn $1 tỷ tài trợ liên bang để đầu tư vào cộng đồng.
 
Việc tham gia vào khảo sát này hoàn toàn tự nguyện. Các dịch vụ của quý vị sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không hoàn thành khảo sát. Khảo sát này bảo vệ quyền riêng tư và bí mật, có nghĩa là chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị xác định danh tính cũng như không bao giờ cố gắng xác định danh tính của quý vị. Không có những rủi ro có thể thấy trước hoặc dự kiến để hoàn thành nghiên cứu này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về nghiên cứu này, vui lòng liên hệ pabroadbandauthority@pa.gov.
 
Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã tham gia khảo sát kéo dài 10–15 phút này!

Question Title

* 2. Mã bưu chính nơi quý vị sống là gì?

T