Kaji selidik ini dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) bagi mendapatkan maklum balas situasi terkini perniagaan di Malaysia kesan wabak COVID-19 dan menilai keberkesanan tindakan intervensi/bantuan yang telah diumumkan oleh Kerajaan. Maklum balas anda adalah SULIT dan segala maklumat yang diberikan adalah untuk kegunaan Kerajaan Malaysia sahaja. Kami mengucapkan terima kasih di atas masa yang diluangkan untuk menjawab kaji selidik ini.
This survey is conducted by the Ministry of Entrepreneur Development and Cooperatives (MEDAC) to measure the impact of the COVID-19 pandemic on entrepreneurs in Malaysia and evaluate the effectiveness of intervention action through Economic Stimulus Packages and facilitation announced by the Government. Your responses will be kept CONFIDENTIAL and be analysed by the Government of Malaysia in relation to the above. Thank you for taking the time to answer this survey.
 
Untuk kegunaan dalaman & pelaporan sahaja. 
For internal reporting & use only.

Kaji selidik ini mempunyai 6 seksyen bagi mengkaji aspek berikut:  
This survey consists of 6 sections as follows:

SEKSYEN A: MAKLUMAT DEMOGRAFI 
SECTION A: DEMOGRAPHIC INFORMATION
SEKSYEN B: IMPAK COVID-19 KE ATAS PERNIAGAAN
SECTION B: IMPACT OF COVID-19 CRISIS TO BUSINESSES
SEKSYEN C: TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PERNIAGAAN MENANGANI KRISIS COVID-19
SECTION C: BUSINESS RESPONSES TO COVID-19 CRISIS
SEKSYEN D: KEBERKESANAAN TINDAKAN INTERVENSI PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI KERAJAAN DAN FASILITASI
SECTION D: EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT ECONOMIC STIMULUS INTERVENTION MEASURES AND FACILITATION
SEKSYEN E: ADAPTASI KEPADA TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI
SECTION E: ADOPTION OF TECHNOLOGY AND DIGITALISATION
SEKSYEN F: JANGKAAN PERNIAGAAN PADA MASA HADAPAN
SECTION F: BUSINESS OUTLOOK

Question Title

* 1. Seksyen A: Maklumat Demografi 
Section A: Demographic Information


Nama Syarikat/Perusahaan:
Name of Company/Enterprise:

0 of 55 answered
 

T