“Park and Ride” ki vle di “pake machin ou yon kote epi pran bis” se yon sistem kote chofè machin pake nan yon pakin epi monte bis Konte a pou yo ale kote yo prale a.

Question Title

* 1. Ki adrès, itèseksyon oswa bòn te ki pi pre kote ou kòmanse vwyaj ou a?

Question Title

* 2. Ki adrès, intèseksyon oswa bòn tè ki pi pre kote ou kòmanse vwyaj ou a?

Question Title

* 5. Kombien tan li pran pou ou ale nan stasyon bis kote ou kòmanse vwayaj ou?

Question Title

* 6. Wap itilize on lot mwayen (ekri mwayen wap itilize a) Kijan ou rive nan stasyon bis?

Question Title

* 7. Kombien tan li pran pou ou rive kote ou prale a nan bis?

Question Title

* 8. Pou ki vwayaj ou ta vle itilizé yon pakin pou ou pake epi pran bis?

Question Title

* 9. Ki entèseksyon oubien bòn tè ki pi pre kote ou ta renmen wè yon pakin “Park and Ride”?

Question Title

* 10. Pou kesyon #9, Si ou ap itilize on pakinn “Park and Ride”, ki inteseksyon, bòn tè ki pi pre kote ou prale a (pa egzamp: plaj Vanderbuilt Beach, sant dacha Coastland Center, oubien sant leta konte a)?

Question Title

* 11. Pou ki vwayaj ou ta vle itilizé yon pakin pou ou pake epi pran bis?

Question Title

* 12. Apre ou fin pran bis soti nan pakin “Park and Ride” la, Kijan ou rive kote ou prale a?

Question Title

* 13. Ki jou nan semenn lan ou tap itilize sevis “Park and Ride” lan?

Question Title

* 14. Ki nivo enpòtans chak bagay sa yo genyen pou ou, pou ou ta itilize yon pakin “Park and Ride”?

  Ekstrememan enpòtan Trè Enpòtan Enpòtan Pa two enpòtan Pa enpòtan menm
Kote pakin lan ye a
Fasilite pou pake
Sekirite pakin lan
Kote bis la ka mennenm

Question Title

* 15. Eske ou konnen gentan genyen pakinn “park and ride” nan konte a?

Eske ou konnen ou ka swiv kote otobis la ye ninpot le. Li ka planifye vwayaj ou tou. Telechaje “mystop mobile app” pou enfomasyon resan.T