Thông Báo về Dân Số và Quyền Riêng Tư

Tại Sao Chúng Tôi Hỏi Thông Tin Dân Số: Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để đảm bảo mọi người trong cộng đồng đều được đại diện. Vui lòng điền vào bản khảo sát sau, bao gồm các câu hỏi tùy chọn về mã zip, chủng tộc và giới tính, để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện dịch vụ của mình cho tất cả các thành viên của cộng đồng. Chúng tôi sử dụng thông tin này như một phần của Tiêu Đề VI của Đạo Luật Quyền Công Dân và các báo cáo liên bang khác.
Thông Báo về Quyền Riêng Tư: Thông tin được cung cấp trong cuộc khảo sát này được coi là hồ sơ công khai và có thể được công bố rộng rãi. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai, RCW Chương 42.56. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi quản lý thông tin của quý vị, vui lòng xem Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

T