Mga Paunawang Demograpiko at Pribado

Bakit Kami Humihingi ng Impormasyong Demograpiko: Kinakailangan namin ang inyong tulong upang matiyak na ang lahat sa komunidad ay kinakatawan. Mangyaring punan lamang ang sumusunod na survey, kasama na ang opsyonal na mga katanungan tungkol sa zip code, lahi, at kasarian, nang maituloy namin ang pagpapabuti ng aming serbisyo sa lahat ng mga miyembro ng komunidad. Ginagamit namin ang impormasyong ito bilang bahagi ng Titulo VI ng Civil Rights Act at ng iba pang mga pederal na pag-uulat.
Paunawa Ukol sa Privacy: Ang impormasyong ibinibigay sa survey na ito ay itinuturing na isang pampublikong rekord at maaaring mapasailalim sa pampublikong paghahayag. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Public Records Act, RCW Chapter 42.56. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa kung paano namin pamahalaan ang inyong impormasyon, tingnan ang aming Privacy Statement.

T