INFORMACJE O TYM NIEZALEŻNYM BADANIU

W ramach tego badania chcielibyśmy dowiedzieć się, czy uważają Państwo, że Państwa organizacja jest postrzegana jako WAŻNY INTERESARIUSZ w systemach opieki zdrowotnej, oraz przed jakimi wyzwaniami staje Państwa organizacja, dążąc do realizacji swoich celów.

Dziękujemy za udział w tym krótkim badaniu PatientView.

Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe (chyba że pod koniec ankiety poinformują nas Państwo, że woleliby, aby Państwa organizacja została wymieniona jako uczestnik badania).

Prosimy pamiętać, że po zakończeniu ankiety Państwa odpowiedzi nie zostaną zapisane, dopóki nie klikną Państwo przycisku „Gotowe” na dole tej strony.

Question Title

Obraz
Najpierw cztery pytania profilowe

Te pytania pomogą nam zrozumieć, jakiego RODZAJU organizacje wypełniają kwestionariusz, co ułatwi nam analizę wyników.

Question Title

a.) Proszę opisać w polu poniżej GŁÓWNĄ SPECJALNOŚĆ swojej organizacji.

Question Title

Obraz

Question Title

b.) Czy Państwa organizacja ma SIEDZIBĘ lub centralę w Polsce?

Question Title

Obraz

Question Title

c.) Jaki jest ZASIĘG GEOGRAFICZNY oPaństwa organizacji?

Question Title

Obraz

Question Title

d.) [Proszę pominąć to pytanie, jeśli nie ma zastosowania do Państwa organizacji]
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, w przybliżeniu ILU PACJENTÓW Państwa organizacja...

Question Title

Obraz
Siedem pytań dotyczących roli Państwa organizacji pacjenckiej w opiece zdrowotnej

Question Title

Pytanie 1 z 7.
Czy uważają Państwo, że w roku 2024 PAŃSTWA ORGANIZACJA PACJENCKA jest ważnym interesariuszem w systemach opieki zdrowotnej?

Question Title

Obraz

Question Title

Pytanie 2 z 7.
Czy uważają Państwo, że Państwa organizacja ma WPŁYW na poniższe kwestie?

  Tak. Czasem/to zależy. Brak wpływu. Nie – ale chcielibyśmy, żeby tak było. To nas nie dotyczy. Nie wiem.
Kształtowanie polityki rządu w zakresie opieki zdrowotnej.
Dopuszczanie leków do obrotu.
Refundacja leków (może obejmować ocenę nowych leków przez pacjentów).
Dostęp pacjentów do leków.
Świadczenia opieki zdrowotnej (na przykład ścieżki opieki).
Dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej.
Informacje dla pacjentów.
Edukacja pacjentów (np. wiedza zdrowotna).
Edukacja pracowników służby zdrowia.
Badania nad lekami.
Rozwój leków (badania kliniczne; dane z praktyki klinicznej).

Question Title

Obraz

Question Title

Pytanie 3 z 7.
Czy NASTĘPUJĄCY INTERESARIUSZE W SEKTORZE OPIEKI ZDROWOTNEJ uważają, że Państwa organizacja jest ważna dla systemów opieki zdrowotnej?

  Tak. Niektórzy z nich / czasem. Nie. To nas nie dotyczy. Nie wiem.
Pacjenci/opiekunowie.
Instytucje akademickie/naukowe.
Pracownicy służby zdrowia.
Organy regulacyjne (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Europejska Agencja Leków).
Agencje oceny technologii medycznych (HTA).
Komisje ds. zdrowia krajowych organów rządowych.
Komisje ds. zdrowia samorządu lokalnego.
Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych.
Producenci wyrobów medycznych.
Przedsiębiorstwa farmaceutyczne.
Farmaceuci.
Media.

Question Title

Obraz

Question Title

Pytanie 4 z 7.
Czy następujący interesariusze w sektorze opieki zdrowotnej WSPIERAJĄ pracę Państwa organizacji?

Pod pojęciem „WSPARCIA” rozumiemy:
Pomocny wkład lub pomoc udzieloną Państwa organizacji przez interesariusza z sektora opieki zdrowotnej.

  Tak/w pewnym stopniu. BRAK wsparcia. BRAK wsparcia – ale chcielibyśmy je uzyskać. To nas nie dotyczy. Nie wiem.
Instytucje akademickie/naukowe.
Konsultanci/specjaliści.
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (pierwszego kontaktu).
Pielęgniarki specjalistyczne.
Pielęgniarki ogólne.
Organy regulacyjne (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Europejska Agencja Leków).
Agencje oceny technologii medycznych (HTA).
Komisje ds. zdrowia krajowych organów rządowych.
Komisje ds. zdrowia samorządu lokalnego.
Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych.
Producenci wyrobów medycznych.
Przedsiębiorstwa farmaceutyczne.
Farmaceuci.
Media.

Question Title

Obraz

Question Title

Pytanie 5 z 7.
Czy którekolwiek z wymienionych czynników stanowią BARIERĘ, uniemożliwiającą Państwa organizacji pełny udział w systemach opieki zdrowotnej?

Question Title

Obraz

Question Title

Pytanie 6 z 7.
a.) Czy Państwa organizacja świadczy następujące USŁUGI NA RZECZ PACJENTÓW?

  Tak. Nie. Nie, ale chcielibyśmy to robić. To nas nie dotyczy. Nie wiem.
Udzielanie porad zdrowotnych.
Prowadzenie infolinii.
Zapewnianie leczenia/opieki pacjentom.
Wspieranie pacjentów doświadczających trudności finansowych.
Organizowanie wsparcia wzajemnego.
Wspieranie badań klinicznych leczenia farmakologicznego.
Podejmowanie własnych badań w zakresie opieki zdrowotnej.

Question Title


b.) Czy Państwa organizacja prowadzi następujące DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM POLITYKI?

  Tak. Nie. Nie, ale chcielibyśmy to robić. To nas nie dotyczy. Nie wiem.
Propagowanie wiedzy o potrzebach pacjentów/opiekunów.
Apele o lepszą opiekę nad pacjentami.
Apele o lepszy dostęp do leków.
Reprezentowanie interesów pacjentów przed organami regulującymi rynek leków.

Question Title

Obraz

Question Title

Wreszcie pytanie 7 z 7.
Jakie trzy rodzaje DODATKOWEGO WSPARCIA mogliby zapewnić interesariusze Państwa organizacji, aby jak najbardziej Państwu pomóc?

1.

Question Title

2.

Question Title

3.

Question Title

Obraz

Question Title

Dziękujemy.

Czy chcieliby Państwo, aby PAŃSTWA ORGANIZACJA została wymieniona jako jeden z uczestników badania pod koniec opublikowanego raportu z wynikami badania (wrzesień 2024 r.)?

Question Title

Jako przedstawiciel organizacji pacjenckiej biorący udział w tym badaniu, mają Państwo PRAWO DO OTRZYMANIA BEZPŁATNEGO EGZEMPLARZA wyników badania po ich opublikowaniu.
Czy chcą Państwo otrzymać bezpłatny egzemplarz?

Question Title


Jeżeli odpowiedzieli Państwo twierdząco na co najmniej jedno z tych dwóch pytań, proszę odpowiedzieć na cztery poniższe pytania dotyczące Państwa danych kontaktowych (nie ma to wpływu na anonimowość badania).

a. Jakie jest Państwa imię i nazwisko?

Question Title

b. Jak nazywa się Państwa organizacja?

Question Title

c. Jaki jest Państwa tytuł/stanowisko w organizacji?

Question Title

d. Na jaki adres e-mail organizacja PatientView ma wysłać link do raportu?

Question Title

Obraz

Dziękujemy za wyrażenie swojej opinii.

To już koniec badania PatientView dotyczącego roli Państwa organizacji pacjenckiej w opiece zdrowotnej w okresie od czerwca do sierpnia 2024 r.

Koniec ankiety.

Proszę kliknąć przycisk „Gotowe” poniżej (w przeciwnym razie odpowiedzi nie zostaną zapisane).

T