Introduction

Ievads

Thank you for agreeing to participate in this survey. It has been commissioned by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Government of Latvia to assess access to justice for businesses and inclusive growth in Latvia. The survey will help undertake a review of commercial law regime and understand business friendliness of government services. Please note that all responses are strictly confidential, and will be used for research purposes only.

More specifically, such review is aimed at:
-        Identifying areas where law creates unnecessary administrative burdens for the companies (too complicated or unnecessary procedures, unjustified requirements to provide formal documents etc);
-        Identifying areas where law limits the companies to use modern tools (for example, IT platforms, communication means etc.);
-        Assessing the quality of services provided by state agencies to support successful operation of companies;
-        Assessing the accessibility of dispute settlement options and identifying potential areas for improvement.
 
To collect this information, we organised the questions into 5 sections as following:

1.      Business Characteristics
2.      Accessibility of Services
3.      Commercial Law
4.      Legal Problems
5.      Dispute Resolution Pathways

If the business you work for is part of a group of businesses, or you work with more than one business, please provide answers only in relation to one business, which should be the business that you have the most involvement with and knowledge of.

We have tested the survey and found that, on average it takes around 30 minutes to complete. This time may vary depending on factors such as your internet connection speed and the answers you give.

In order to begin the survey please click the button "Tālāk" ("Next") below.
 
 
Paldies, ka esat piekritis(-usi) piedalīties šajā aptaujā. Tā tiek veikta pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) un Latvijas valdības pasūtījuma nolūkā izvērtēt justīcijas pieejamību uzņēmumiem un integrējošo izaugsmi Latvijā. Šī aptauja palīdzēs sagatavot pārskatu par komerctiesību režīmu un saprast valsts pakalpojumu noderīgumu un ērtumu saimnieciskās darbības veicējiem. Lūdzu ņemiet vērā, ka visas iesniegtās atbildes ir konfidenciālas un tiks izmantotas tikai pētnieciskos nolūkos.

Precīzāk runājot, pārskata sagatavošanas mērķis ir:
-        apzināt jomas, kurās jurisprudence uzņēmumiem rada nevajadzīgu administratīvo slogu (pārlieku sarežģītas vai nevajadzīgas procedūras, nepamatotas prasības iesniegt oficiālus dokumentus u.tml.);
-        apzināt jomas, kurās jurisprudence ierobežo uzņēmumu iespējas izmantot mūsdienīgus līdzekļus (piemēram, IT platformas, sakaru līdzekļus u.tml.);
-        izvērtēt valsts iestāžu sniegto pakalpojumu kvalitāti nolūkā sekmēt uzņēmumu veiksmīgu darbību;
-        izvērtēt strīdu šķiršanas iespēju pieejamību un apzināt jomas, kurās, iespējams, ir nepieciešami uzlabojumi.

Lai apkopotu šo informāciju, mēs esam organizējuši jautājumus 5 sadaļās šādi:

1.       Informācija par uzņēmumu
2.       Pakalpojumu pieejamība
3.       Komerclikums
4.       Juridiskās problēmas
5.       Strīdu risināšanas ceļi  

Ja uzņēmums, kurā Jūs strādājat, ir daļa no uzņēmumu grupas, vai arī Jūs strādājat vairāk nekā vienā uzņēmumā, lūdzu, atbildiet uz jautājumiem tikai saistībā ar vienu uzņēmumu, kuram vajadzētu būt uzņēmumam, ar kuru Jums ir vislielākā saistība un kuru Jūs vislabāk pārzināt.

Izmēģinot šo aptauju, esam noteikuši, ka tā aizņem apmēram 30 minūtes. Šis laiks var mainīties atkarībā no tādiem faktoriem kā interneta pieslēguma ātrums un Jūsu sniegtās atbildes.

Lai sāktu aptauju, noklikšķiniet uz zemāk redzamās pogas.

T