Chào bạn,

Trang Phát triển mở Việt Nam (ODV) mong muốn tìm hiểu phụ nữ tiếp cận xu hướng dữ liệu mở tại các nước trong khu vực sông Mekong như thế nào. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến động lực, cách tiếp cận, cũng nhưng những rào cản với phụ nữ trong việc tiếp cận dữ liệu mở. Điều quan trọng hơn hết là chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về cách thức dữ liệu mở - và hiểu rộng hơn là việc tiếp cập thông tin - đang hỗ trợ các chương trình của phụ nữ trong khu vực sông Mekong như thế nào.

Nghiên cứu này sẽ kết nối các bên liên quan và các phong trào dữ liệu mở hiện đang thu hút sự tham gia của phụ nữ vào quá trình xử lý dữ liệu, cũng như toàn bộ  chuỗi dữ liệu mở nhằm hiểu rõ hơn cách thức để thúc đẩy phụ nữ với tiếp cận dữ liệu mở ở các quốc gia hơn.

Sự tham gia của bạn vào nghiên cứu này là tự nguyện. Bản khảo sát dưới đây được thiết kế để trả lời trong vòng không quá 20 phút, và tất các câu trả lời đều được bảo mật. Bạn có thể không trả lời một số câu hỏi hoặc dừng tham gia khảo sát ở bất kỳ thời điểm nào.


T