ถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Open Development Mekong ต้องการศึกษาวิจัยว่าสตรีมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนข้อมูลเปิดสาธารณะ (Open Data) ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงได้อย่างไรบ้าง ในแบบสอบถามนี้ เราต้องการทราบถึงเหตุผลและแนวทางที่ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านข้อมูลเปิดสาธารณะ รวมถึงอุปสรรคที่ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี นอกจากนี้ เรายังต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกว่า การผลักดันการเปิดเผยข้อมูลหรือให้อิสระเสรีในการเข้าถึงข้อมูลทั่ว ๆ ไปช่วยสนับสนุนวาระสตรีในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงได้อย่างไรบ้าง    

งานวิจัยนี้จะช่วยเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและกิจกรรมขับเคลื่อนข้อมูลเปิดสาธารณะที่ส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เข้าร่วมจัดทำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่าง ตลอดจนหาแนวทางเพิ่มจำนวนสตรีให้มีบทบาทผลักดันการใช้ประโยชน์ข้อมูลเปิดสาธารณะในภูมิภาคนี้

การทำแบบสอบถามนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ แบบสอบถามนี้จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที คำตอบของคุณจะไม่ได้รับการเปิดเผย และคุณมีสิทธิเลือกตอบหรือไม่ตอบคำถามข้อใดก็ได้ หรือจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้

คณะวิจัยขอขอบคุณทุกคนที่กรุณาสละเวลากรอกแบบสอบถามนี้เพื่อประโยชน์ด้านงานวิจัย ​

T