Sondaj Pwopriyetè Biznis nan North Lauderdale

Mèsi dèske ou patisipe nan sondaj nou an. Repons ou enpòtan.

Nan jefò pou kore biznis ak amelyore zafè biznis nan North Lauderdale, Meri a ap mande w konplete kesyonè sila. Repons ou va ede nou idantifye epi fè fas ak pwoblèm epi kreye de pwogram espesyalman pou kore developman ekonomik, kenbe epi agrandi biznis epi atire nouvo biznis nan Vil North Lauderdale.

Si ou ta gen kelkeswa kesyon osinan ou ta renmen aprann pi plis sou pwojè sila, tanpri kontakte Jenae Valentine nan info@rma.us.com osinon 954-695-0754

Mèsi ankò dèske ou pran tan pou konplete kesyonè sila.

Question Title

Image

T