• English
  • Español
  • Français
  • Tagalog
  • العربية
  • हिन्दी
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • 中文
Ang survey na ito ay para sa kahit sinong imigrante sa Canada na kasalukuyang nakatira sa Brantford, ON. Kabilang dito ang mga taong Canadian citizen, mga permanenteng residente, o mga dayuhan.

Ang Brantford Immigration Partnership (BIP) ay nagsasagawa ng pananaliksik na nakabase sa komunidad para mas maunawaan ang kailangan ng lokal na bagong dating. Layunin nito na makakalap ng datos sa takbo ng komunidad at ang uri ng demograpiya ng populasyon sa mga bagong dating. Ang nakalap na impormasyon ay makakatulong sa pagtukoy sa prayoridad ng komunidad, pati na ang umiiral na mga puwang at hadlang sa pagbibigay ng mga programa at serbisyo. Gagamitin ng BIP ang resulta ng survey sa paggabay kung paano magtutulungan ang mga lokal na organisasyon para mapaunlad ang mga serbisyo para mas masuportahan ng maayos ang mga bagong dating sa Brantford.

Ang survey na ito ay kusang-loob at maaari mong laktawan ang anumang tanong na ayaw mong sagutin. Ang mga makakatapos sa survey na ito ay makakapili sa paglagay sa kanilang impormasyon para sa pabunot para sa isa sa mga premyo (mga gift card). Kung ibibigay mo ang impormasyong ito mananatili itong kumpidensyal at gagamitin lamang para sa pabunot.
Seksyon 1: Demograpiya

Question Title

* 1. Ano ang kasarian mo?

Question Title

* 2. Ilang taon ka na?

Question Title

* 3. Mangyaring sabihin sa amin saang kapitbahayan ka nakatira sa pamamagitan ng pagbibigay sa unang 3 numero ng iyong postal code.

Question Title

* 4. Gaano ka na katagal na naninirahan sa Canada?

Question Title

* 5. Gaano katagal na mula nang una kang dumating sa Brantford?

Question Title

* 6. Nanirahan ka ba sa ibang siyudad sa Canada bago lumipat sa Brantford?

Question Title

* 7. Saang bansa ka nanggaling o bansa na pinanggalingan?

Question Title

* 8. Ano ang (mga) wika mo? Piliin ang lahat na nagagamit mo.

Question Title

* 9. Nakatira ka ba sa pamamahay kasama ang mga anak mo?

Question Title

* 10. Nakatira ka ba sa pamamahay kasama ang ibang mga kamag-anak (e.g. matatandang magulang, mga kapatid, ibang mga miyembro sa pamilya)?

Question Title

* 11. Mayroon bang internet at digital technology sa loob ng pamamahay niyo?

Question Title

* 12. Ano ang nangungunang dahilan ng paglipat mo sa Brantford?

Question Title

* 13. Alin ang pinakamabuting paglalarawan sa proseso sa pagpunta mo sa Canada?

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T