• English
  • Español
  • Français
  • Tagalog
  • العربية
  • हिन्दी
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • 中文
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ, ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਅਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ।

Brantofrd Immigration Partnership (BIP) ਸਥਾਨਕ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਵਟ ਬਾਰੇ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾਂ ਫਾਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਆਈਪੀ BIP ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ (ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਡਰਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 1: ਰੁਝਾਨ

Question Title

* 1. ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

Question Title

* 2. ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

Question Title

* 3. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਅੰਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

Question Title

* 4. ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?

Question Title

* 5. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

Question Title

* 6. ਕੀ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ?

Question Title

* 7. ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

Question Title

* 8. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਭ ਚੁਣੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Question Title

* 9. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

Question Title

* 10. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਬਜੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ)?

Question Title

* 11. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?

Question Title

* 12. ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ?

Question Title

* 13. ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ?

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T