New York State Education Department (NYSED) ap mete sou pye yon Parent Dashboard pou li ogmante transparans epi rann li pi fasil pou paran ak piblik la genyen aksè ak enfòmasyon konsènan randman lekòl la ansanm ak lòt done sou nivo lekòl la. Sa a se yon pati nan plan ESSA New York la.

 NYSED ap kolekte kòmantè nan men paran ak pati enterese yo nan lide pou yo gide travay devlopman Parent Dashboard la. NYSED pral itilize kòmantè sa yo pou li idantifye done ki pi itil pou paran yo ak piblik la.

Tanpri ranpli kesyonè senk minit sa a epi di nou kijan nou kapab rann Parent Dashboard la pi itil ke posib.

Question Title

* 1. Ki meyè fason ou ta ka dekri tèt ou? Seleksyone tout sa ki aplikab yo.

Question Title

* 2. Aktyèlman ki kote ou jwenn enfòmasyon sou lekòl piblik nan zòn ou an (pa egzanp, pousantaj elèv ki gradye, done sou randman elèv yo, elatriye) nan Eta New York? Seleksyone tout sa ki aplikab yo.

Question Title

* 3. Kisa ki anpeche ou jwenn enfòmasyon sou lekòl piblik yo nan New York? Seleksyone tout sa ki aplikab yo.

Question Title

* 4. Kiyès nan bagay annapre sa yo ki vre pou ou konsènan sitwèb aktyèl bilten eskolè New York la? Seleksyone tout sa ki aplikab.

Question Title

* 5. Ki kalite done ki ta ka ede ou konnen kalite yon lekòl pi byen?

Tanpri klase eleman annapre sa yo nan lòd pou detèmine sa ki pi itil ke lòt (1=pi itil):

Question Title

* 6. Lè w ap gade done eskolè yo, kisa ki ede w founi kontèks ki pi itil la?

Question Title

* 7. Konbyen tan ou pran nòmalman pou w eksplore yon sitwèb ki rapòte done ak enfòmasyon sou lekòl piblik nan zòn ou an?

Question Title

* 8. Konbyen tan ou ta dispoze pase pou w gade yon videyo ki eksplike kijan pou itilize yon nouvo sitwèb ki pataje done lekòl?

Mèsi dèske ou ranpli kesyonè a.

Si ou genyen kesyon oswa kòmantè, tanpri voye yon imèl nan ParentDashboard@nysed.gov

T