Question Title

* 1. Ime i prezime:

Question Title

* 2. Naziv organizacije/firme/institucije:

Question Title

* 3. Kontakt detalji (E-mail adresa/Tel):

Question Title

* 4. Zakonska regulativa podržava razvoj održivog turizma u FBiH

Question Title

* 5. Koje prepreke se pojavljuju kod pokretanja i vođenja firme?

Question Title

* 6. Šta smatrate da bi se trebalo uraditi kako bi se unaprijedila oblast poslovanja i razvoj održivog turizma u FBiH? (odaberite sve što je relevatno)

Question Title

* 7. Da li smatrate da je rad inspekcijskih organa adekvatan u smislu da je usmjeren ka korektivnom djelovanju?

Question Title

* 8. U kojim segmentima je potrebno poboljšati zakone u turizmu da bi se unaprijedili standardi i poslovanje? (odaberite sve što je relevatno)

Question Title

* 9. Dodajte pojašnjenje i Vaše viđenje na prethodno pitanje, odnosno Vaše sugestije u skladu sa onim što ste zaokružili (mjere, prijedloge i korake).

Question Title

* 10. Kriteriji klasifikacije smještaja nisu u skladu sa međunarodnim standardima. U harmonizaciji standardizacije potrebno je obratiti pažnju prvenstveno na:

Question Title

* 11. Da li smatrate da sredstva koja država izdvaja kao pomoć sektoru turizma dovoljno stimulišu razvoj turističkog sektora u FBiH?

Question Title

* 12. Da li smatrate da je način raspodjele sredstava odgovarajući i, ukoliko Ne, šta bi trebalo poboljšati i na koji način?

Question Title

* 13. Da li smatrate da finansijske institucije (banke i sl.) prepoznaju sektor turizma kao sektor za plasman svojih proizvoda (kredita)?

Question Title

* 14. Da li smatrate da se trebaju kreirati podsticaji za investicije u turizmu (i posebno jedna linija za dijasporu)?

Question Title

* 15. Da li smatrate da bi trebalo napraviti posebne kreditno-garancijske fondove za razvoj turističkog sektora ili ukoliko imate i neki drugi prijedlog molim da navedete?

Question Title

* 16. Da li smatrate da u FBiH postoje adekvatni uslovi za razvoj javno-privatnih partnerstava u turizmu?

Question Title

* 17. Ukoliko je Vaš odgovor na pitanje 12 Ne, molimo navedite razloge.

Question Title

* 18. Smatrate li da je za unaprijeđenje turističke ponude i promocije neophodno uspostavljanje Turističke organizacije/DMO?

Question Title

* 19. Da li smatrate da je svijest o značaju turizma u FBiH dovoljno razvijena, među lokalnim stanovništvom, javnim i privatnim sektorom, kao i medijima?

Question Title

* 20. Da li smatrate da proglašenje novih zaštićenih područja u BiH, može poboljšati i doprinijeti razvoju održivog turizma i kreiranju novih atraktivnih proizvoda koji neće narušavati prirodni ambijent i na koji način?

Question Title

* 21. U kojem je segmentu upravljanja zaštićenim područjima potrebno napraviti poboljšanja:

Question Title

* 22. Šta je potrebno uraditi kako bi se promovisala efikasna upotreba vode i energetskih resursa, te kako bi se minimizovao otpad od strane turističkog sektora?

Question Title

* 23. Da li smatrate da certificiranje i brendiranje Zelenih destinacija može doprinijeti stvarnom razvoju održivih destinacija (smanjenje emisija CO2, smanjenje otpada, uvođenje solarne rasvjete na destinacijama, regulisanje reciklažnih tačaka) i pozitivnom imidžu destinacije?

Question Title

* 24. Da li smatrate da su žene dovoljno zastupljene u turizmu (vlasnice biznisa, da su na menadžerskim pozicijama, itd.).

T