Tham gia Dân sự

Văn phòng về Đời sống Cộng đồng & Dân sự (Office of Community & Civic Life) đã bắt đầu quá trình cập nhật Chương 3.96 Bộ Luật Thành phố, xác định nhiệm vụ của Cục. Bộ luật được cập nhật sẽ tạo ra một khuôn khổ cho việc tham gia dân sự tại Thành phố Portland, bao gồm một tập hợp thống nhất các hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng.

Khảo sát ngắn gồm 8 câu hỏi của chúng tôi là một cơ hội cho người dân trong cộng đồng tham gia để đóng góp ý kiến. Chúng tôi mong được có ký kiến của quý vị về cách làm sao cho các hoạt động dân sự tại Portland phản ánh được tốt hơn những hình thức mà các cộng đồng muốn được tham gia, thảo luận, và giao tiếp với chính phủ của họ. Chúng ta hãy bắt đầu:

Question Title

* 1. Tham gia dân sự đối với tôi là...

Question Title

* 2. Nếu quý vị có thể định nghĩa tham gia dân sự tốt hơn bằng một bức ảnh, hình vẽ hoặc một hình thức khác, vui lòng tải nó lên bên dưới.

Chỉ DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG dạng tập tin.
Chọn Tập tin
Không có tập tin được chọn

Question Title

* 3. Quý vị đã tham gia những hoạt động nào trong 12 tháng qua? (Đánh dấu tất cả các câu trả lời thích hợp.)

Question Title

* 4. Quý vị quan tâm đến việc tham gia trong cộng động của mình ở mức độ nào?

Question Title

* 5. Văn phòng về Đời sống Cộng đồng & Dân sự kết nối người dân Portland với nhau và với chính quyền thành phố. Quý vị quan tâm đến việc tham gia với chính quyền Thành phố Portland ở mức độ nào?

Sử dụng định nghĩa của quý vị về tham gia dân sự, vui lòng trả lời các câu hỏi sau:

Question Title

* 6. Thành phố Portland nên cung cấp những gì cho tất cả các cộng đồng?

Question Title

* 7. Cộng đồng của quý vị cần những điều đặc trưng nào từ chính quyền Thành phố Portland?

Question Title

* 8. Văn phòng về Đời sống Cộng đồng & Dân sự có thể xây dựng mối quan hệ tốt hơn với quý vị bằng cách nào?

T