សំណួរស្ទង់មតិស្តីពីប្រសិទ្ធិភាពការសិក្សា

ក្នុងពេលសាលារៀនមានការអនុវត្តជាក់លាក់ និងលក្ខណៈសម្បត្តិដែលមានឥទ្ធិពលលើការសិក្សារបស់សិស្ស និងកិច្ចការទូទៅនៃសាលារៀន។ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬការរីកចំរើន ការចាំបាច់ក្នុងការយល់ដឹងដំបូង គឺអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងសាលារៀនរបស់កូនលោកអ្នក និងអ្វីដែលសិស្ស ក៏ដូចជាមាតាបិតា/គ្រួសារកំពុងមានបទពិសោធន៍ផងដែរ។ ការផ្តល់គំនិតយោបល់របស់លោកអ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ឱ្យការសិក្សាល្អបំផុតសំរាប់កូនៗរបស់លោកអ្នក។ សំណួរស្ទង់មតិនេះគឺជាការសំងាត់ និងមិនបញ្ចេញឈ្មោះ។

Question Title

* 1. ចូរសំរេចគូសក្នុងរង្វង់ខាងស្តាំនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសាលារៀនរបស់កូនលោកអ្នកដូចបានរៀបរាប់បញ្ជាក់ជូនខាងដូចតទៅនេះ មានន័យថា យល់ព្រមទាំងស្រុង យល់ព្រម មិនយល់ព្រម មិនយល់ព្រមទាំងស្រុង។ រក្សាទុកទំនេរចំពោះសំណួរដែលលោកអ្នកមិនអាចឆ្លើយបាន។

  យល់ព្រមទាំងស្រុង យល់ព្រម មិនយល់ព្រម មិនយល់ព្រមទាំងស្រុង
សាលារៀននេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំអំពីការសិក្សារីកចំរើនរបស់កូនខ្ញុំ
គោលដៅរីកចំរើននៃសាលារៀននេះត្រូវបានចែករំលែកជូនមាតាបិតាគ្រប់រូប
កិច្ចការសាលារៀនដែលដាក់ឱ្យកូនខ្ញុំធ្វើ គឺទាក់ទងនិងជោគជ័យអនាគតរបស់ពួកគេ
គ្រូចាងហ្វាងនៃសាលារៀននេះសន្យាផ្តល់ការសិក្សាមានគុណភាព
ខ្ញុំយល់ពីការរំពឹងទុក និងបទដ្ឋានច្បាស់លាស់នៃសាលារៀននេះ
គ្រូចាងហ្វាងនៃសាលារៀននេះសកម្មការងារ និងចូលរួមសហគមន៍យើង
ខ្ញុំជឿជាក់មនុស្សក្នុងសាលារៀននេះយកចិត្តទុកដាក់កូនខ្ញុំ
កូនខ្ញុំខិតខំរៀនមុខវិជ្ជាលំអិតជាក់លាក់នៅសាលារៀននេះ
សាលារៀននេះជឿជាក់ និងរំពឹងទុកអំពីសិស្សគ្រប់រូបអាចសំរេចការសិក្សាតាមបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋ
មាតាបិតា/គ្រួសារ និងបុគ្គលិកនៅសាលារៀននេះជួបនិយាយគ្នាដោយក្តីគោរព
គ្រូចាងហ្វាង ឬថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ទៃនៅសាលារៀននេះស្តាប់យោបល់/ការបារម្ភរបស់ខ្ញុំ
កូនខ្ញុំយល់ពីការំពឹងទុក និងបទដ្ឋានសិក្សាត្រឹមត្រូវនៃសាលារៀននេះ
គ្រូបង្រៀនមានការរំពឹងទុកខ្ពស់សំរាប់ការសិក្សាសិស្សនៅសាលារៀននេះ
ការសម្លុតធ្វើបាប/ការរំលោភបំពានគឺមិនត្រូវបានអនុគ្រោះក្នុងសាលារៀននេះទេ
ខ្ញុំត្រូវបានដឹងអំពីការសិក្សារីកចំរើនសំរាប់គោលដៅរីកចំរើននៃសាលារៀននេះ
គ្រូបង្រៀនក្នុងសាលារៀននេះត្រូវលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយសិស្សគ្រប់រូបឱ្យបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា
ខ្ញុំត្រូវបានដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅសាលារៀននេះ
បុគ្គលិកសាលារៀនមានយកចិត្តទុកដាក់ និងគោរពគ្នា
សាលារៀននេះដោះស្រាយបញ្ហាចំរុះជាតិសាសន៍ទាន់ពេល និងមានប្រសិទ្ធិភាព
ជំនួយគាំទ្របន្ថែមមានផ្តល់សំរាប់កូនខ្ញុំ ប្រសិនបើពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់
សលារៀននេះកំពុងធ្វើកិច្ចការបានល្អក្នុងការរៀបចំឱ្យសិស្សសិក្សាបានជោគជ័យនាពេលអនាគត
ពួកគេស្តាប់ខ្ញុំ នៅពេលខ្ញុំចែករំលែកការបារម្ភជាមួយគ្រូបង្រៀនរបស់កូនខ្ញុំ
សាលារៀននេះផ្តល់បរិយាកាសយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សា/គាំទ្រសំរាប់កូនខ្ញុំ
សាលារៀននេះផ្តល់បរិយាកាសយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សា/គាំទ្រសំរាប់កូនខ្ញុំ
សាលារៀននេះមានច្បាប់ដាក់ពិន័យអាកប្បកិរិយាច្បាស់លាស់ដែលត្រូវអនុវត្តបានសមស្របចំពោះសិស្សគ្រប់រូប
សិស្សពិបាកសិក្សាទទួលបានការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេល និងជំនួយគាំទ្របន្ថែមនៅសាលារៀននេះ
កូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនៅសាលារៀន
សាលារៀននេះមានសណ្តាប់ធ្នាប់ត្រឹមត្រូវ និងគាំទ្រការសិក្សា
គ្រូបង្រៀនសំរួលសេចក្តីត្រូវការជាពិសេសរបស់កូនខ្ញុំដោយការកែតម្រូវកិច្ចការបង្រៀន
មាតាបិតា/គ្រូសារបានផ្តល់ធន់ធានចូលក្នុងផែនការសំរាប់ការរីកចំរើនសាលារៀននេះ
គ្រូបង្រៀនរបស់កូនខ្ញុំផ្តល់ដំណឹងខ្ញុំទាន់ពេលអំពីការរំពឹងទុករបស់កូនខ្ញុំ
ខ្ញុំត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឱ្យចូលរួមពិភាក្សាអំពីការសិក្សារីកចំរើនរបស់កូនខ្ញុំនៅសាលារៀន
ខ្ញុំត្រូវបានជំរុញឱ្យសហការជាមួយគ្រូបង្រៀនអំពីការសិក្សារបស់កូនខ្ញុំ
សិស្សភាគច្រើននៅសាលារៀននេះមានអាកប្បកិរិយាល្អ
នៅសាលារៀននេះ ប្រើពេលវេលាធ្វើការដែលសិស្សយល់ឃើញពីសារៈប្រយោជន៍ និងចំណូលចិត្ត
គ្រូបង្រៀនក្នុងសាលារៀននេះផ្តល់ឱ្យសិស្សមានភាពខុសគ្នានៃបរិយាកាសសិក្សា
គ្រូបង្រៀនរបស់កូនខ្ញុំបង្កើតគោលបំណងនៃមេរៀននីមួយៗច្បាស់លាស់សំរាប់កូនខ្ញុំ
មាតាបិតា/គ្រួសារចូលរួមក្នុងការសំរេចចិត្តជាចាំបាច់អំពីការសិក្សារបស់កូនខ្លួន
សាលារៀននេះគោរពវប្បធម៌ប្រពៃណីខុសគ្នានៅក្នុងសហគមន៍យើង 
កូនខ្ញុំត្រូវបានជំរុញឱ្យតាមដានការសិក្សារីកចំរើនស្របតាមគោលដៅរបស់ពួកគេ
សាលារៀននេះអបអរសាទរសិស្សទទួលជោគជ័យ
កូនខ្ញុំត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដឹងទៀងទាត់ទាន់ពេលអំពីការសិក្សារីកចំរើនពីគ្រូបង្រៀនរបស់ពួកគេ 
សាលារៀននេះមានសកម្មភាពច្រើនក្នុងការប្រារព្វពិធីបុណ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្ញុំផងដែរ
នៅសាលារៀន កូនខ្ញុំរៀនអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនៃសហគមន៍យើង
ខ្ញុំពេញចិត្តគុណភាពអាហារពេលព្រឹក និងថ្ងៃត្រង់ដែលបានផ្តល់នៅសាលារៀន
ខ្ញុំពេញចិត្តជំរើសក្តៅ និងត្រជាក់សំរាប់អាហារពេលព្រឺក និងថ្ងៃត្រង់
ខ្ញុំពេញចិត្តនូវការខិតខំប្រឹងប្រែងទំនាក់ទំនងរបស់សាលារៀនជាមួយរូបខ្ញុំ និងគ្រួសារ
ការយល់ដឹងកូនខ្ញុំអំពីជំនាញមុខវិជ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំបានកើនឡើងដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាលារៀនផ្តោតលើថ្នាក់ដឹកនាំ

Question Title

* 2. តើកូនលោកអ្នករៀនក្នុងកម្មវិធីអ្វីខ្លះ?

Question Title

* 3. តើភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបឋមនិយាយនៅផ្ទះរបស់លោកអ្នក?

Question Title

* 4. ចូរគូសចំនួនកំរិតថ្នាក់រៀនរបស់កូនលោកអ្នកនៅខាងក្រោមនេះ

0 of 6 answered
 

T