Inleiding

CE Delft, CROW en Erasmus UPT werken, in opdracht van Rijkswaterstaat,samen aan het onderzoeksproject 'Kennisleemtes Parkeerbeleid'. Een van de doelen van dit project is inzicht te krijgen in de belangrijkste beleidsvragen van gemeenten en of er voldoende kennis aanwezig is om deze beleidsvragen te beantwoorden.De voornaamste focus ligt hierbij op kwantitatieve relaties, dus welke maatregel leidt tot welk effect in aantallen of procenten, dus we willen ook inventariseren wat de behoefte aan kennis is op dit gebied.

Dit project maakt gebruik van een online enquête die aangeboden wordt aan professionals uit de parkeerwereld (beleidsmakers, consultants, parkeerexploitanten, ontwikkelaars, mobiliteitsmanagers...). Uw antwoorden zijn erg belangrijk, want zij worden gebruikt om de onderzoeksagenda voor de komende jaren vorm te geven. De enquête bestaat uit vragen en stellingen rond verschillende thema’s met betrekking tot parkeren.

Aan het einde van het onderzoek worden de resultaten verspreid via CROW-netwerk.


Het invullen van deze enquête zal ongeveer 10 à 15 minuten tijd in beslag nemen. De enquête is volledig anoniem. Er worden in deze enquête geen persoonsgegevens gevraagd en uw identiteit kan dan ook op geen enkele manier achterhaald worden. Uw antwoorden zullen uitsluitend gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.
 
6% of survey complete.

T