Question Title

* 1. Molimo navedite šifru laboratorija.

Question Title

* 2. Kojoj vrsti ustanove pripada Vaš laboratorij:

Question Title

* 3. U slučaju nedostatka referentnog intervala preporučenog od strane Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB) koji drugi izvor koristite za referentni interval:

Question Title

* 4. Jeste li u Vašem laboratoriju napravili verifikaciju prihvatljivosti primjenjivanog referentnog intervala:

Question Title

* 5. Kako postupate u slučaju nedostatka referentnog intervala za pojedinu dobnu skupinu pacijenta:

Question Title

* 6. Imate li u laboratorijskom informatičkom sustavu (LIS) implementiran „delta check“ (testiranje razlike između dva uzastopna rezultata za istog pacijenta):

Question Title

* 7. Ako je odgovor na prethodno pitanje da, na koji način ste definirali „delta check“ u LIS-u:

Question Title

* 8. Za koju skupinu pretraga koristite „delta check“ (moguće je zaokružiti više odgovora):

Question Title

* 9. Koji vremenski period koristite za „delta check“:

Question Title

* 10. Na koji način postupate s uzorkom kada ga razrjeđujete ručno?

Question Title

* 11. Što smatrate najopravdanijim razlogom za ponavljanje mjerenja (moguće je zaokružiti više odgovora):

Question Title

* 12. Koristite li refleksno i/ili reflektivno testiranje u Vašem laboratoriju:

Question Title

* 13. Ako je odgovor na prethodno pitanje „da“, za koje pretrage koristite refleksno i/ili reflektivno testiranje?

Question Title

* 14. Liječnik je zadao na uputnici ukupni i direktni bilirubin. Vrijednost ukupnog bilirubina je unutar referentnog intervala. Što biste napravili:

Question Title

* 15. Otkuda ste preuzeli kritične vrijednosti:

Question Title

* 16. Javljate li kritičnu vrijednost čim dobijete rezultat ili nakon ponovljenog mjerenja:

Question Title

* 17. U kojem vremenskom periodu javljate kritičnu vrijednost:

Question Title

* 18. Vodite li zapisnik o javljenoj kritičnoj vrijednosti liječniku/odjelu:

Question Title

* 19. Koristite li preporučene standardizirane napomene u području „Komentari“ na nalazu:

Question Title

* 20. Ako dobiveni rezultat pretrage zahtjeva dodatno pojašnjenje/interpretaciju to najčešće rješavate:

Question Title

* 21. Koliko dugo čuvate uzorke nakon analize:

Question Title

* 22. Koje indikatore kvalitete poslijeanalitičke faze pratite u Vašem laboratoriju:

Question Title

* 23. Na koji način pratite TAT u svom laboratoriju:

Question Title

* 24. U kojem obliku najčešće izdajete laboratorijske nalaze:

Question Title

* 25. Šaljete li pacijentima nalaze elektroničkom poštom:

0 of 25 answered
 

T