Во време кога има ограничување во однос на можноста за директен контакт со лекарите и достапноста на медицинска грижа и услуги за пациентите, фармацевтите како најдостапни здравствени работници се наоѓаат во првата линија на пружање на примарна здравствена заштита, со повеќекратно зголемен обем на работа, секојдневно соочувајќи се со опасностите поврзани со Корона вирусот.

Имајќи го ова во предвид, Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје започнува со серија на истражувања за согледување на Улогата и активностите на фармацевтите во аптеките во Р.С. Македонија во периодот на COVID-19 пандемија

Question Title

* 1. Име на Аптека

0 одговорени од 18 прашања
 

T